top of page
Сортировка Медицина

FLOKSAVAL ( Floxaval)

levofloksasin 500 mq tabletlər. 

FLOXAVAL BOX.png
brochure.png

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Levofloxacin

 

Tərkibi  

Təsiredici maddə:   1 tabletin tərkibində 250 mq, 500 mq və ya 750 mq levofloksasinə ekvivalent

                                miqdarda levofloksasin hemihidrat vardır.

Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza, krospovidon, kopovidon, susuz kolloidal silisium dioksid,

                                maqnezium stearat.

Örtük:                     titan dioksid (E171), polidekstroza, hipromelloza, triasetin, makroqol 8000, sarı

                                dəmir oksidi (E172), qırmızı dəmir oksidi (E172).

 

Təsviri

Açıq şaftalı və ya açıq çəhrayı rəngli, uzunsov, hər iki tərəfində bölmə xətti olan örtüklü tabletlərdir.

 

Farmakoterapevtik qrupu

Antibakterial vasitə, flüorxinolon.

ATC kodu: J01MA12.

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Levofloksasin flüorxinolon qrupuna aid peroral və venadaxili istifadə üçün geniş spektrli antibakterial vasitədir. Levofloksasin bakteriyaların DNT-DNT-giraza kompleksinə (bakterial topoizomeraza II) və topoizomeraza IV-ə təsir edərək bakterisid təsir göstərir.

Mikrobiologiya

Levofloksasin qrammüsbət və qrammmənfi mikroorqanizmlərin geniş spektrinə qarşı dayanıqlıdır.

Levofloksasin inhibəedici konsentrasiyalara yaxın və ya bir qədər artıq konsentrasiyalarda adətən bakterisid təsir göstərir.

In vitro levofloksasinə qarşı spontan mutasiyalar nəticəsində yaranan rezistentlik çox nadirdir. Ancaq, levofloksasin və digər flüorxinolonlar arasında çarpaz rezistentlik mümkündür.

İstər in vitro, istərsə də klinik tədqiqatlar zamanı levofloksasin aşağıdakı patogenlərə təsir göstərmişdir.

Aerob qrammüsbət mikroorqanizmlər: Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus (metisillinə həssas ştammlar), Staphylococcus epidermidis (metisillinə həssas ştammlar), Staphylococcus saprophyticus, Streptococcus pneumoniae (o cümlədən bir çox dərman vasitələrinə qarşı dayanıqlı ştammlar), Streptococcus pyogenes; 

Aerob qrammənfi: Enterobacter cloacae, Escherichia coli, Haemophilus influenzae, Haemophilus parainfluenzae, Klebsiella pneumoniae, Legionella pneumophila, Moraxella catarrhalis, Proteus mirabilis, Pseudomonas aeruginosa, Serratia marcescens;

Digər mikroorqanizmlər: Chlamydia pneumoniae, Mycoplasma pneumoniae.

Aşağıdakı mikroorqanizmlərə qarşı levofloksasinin effektivliyi in vitro olaraq nümayiş etdirilmişdir, lakin klinik tədqiqatlarda təyin olunmamışdır:

Aerob qrammüsbət: Staphylococcus haemolyticus, Streptococcus (C/F qrupu), Streptococcus (G qrupu), Streptococcus agalactiae, Streptococcus milleri, Viridans qrupundan streptokokklar;

Aerob qrammənfi: Acinetobacter baumannii, Acinetobacter lwoffii, Bordetella pertussis, Citrobacter (diversus) koseri, Citrobacter freundii, Enterobacter aerogenes, Enterobacter sakazaki, Klebsiella oxytoca, Morganella morganii, Pantoea (Enterobacter) agglomerans, Proteus vulgaris, Providencia rettgeri, Providencia stuartii, Pseudomonas flourescens;

Anaerob qrammüsbət: Clostridium perfringens.

Farmakokinetikası

Levofloksasin daxilə qəbulundan sonra tez və tamamilə sorulur. Qan plazmasında maksimal konsentrasiyaya daxilə qəbulundan 1-2 saat sonra çatır. Mütləq biomənimsənilməsi təxminən 99-100% təşkil edir. Levofloksasinin farmakokinetikası tək və ya təkrarlanan peroral və ya venadaxili dozalar rejimində xətti və təxmin edilə biləndir. Sabit konsentrasiyaları gündə 500 mq və ya 750 mq dozalarda qəbulundan 48 saat sonra əldə olunur. Levofloksasin örtüklü tabletləri qida qəbulundan 1 saat əvvəl və ya 2 saat sonra qəbul etmək tövsiyə edilir, belə ki, 500 mq-lıq dozada levofloksasinin qida ilə birgə qəbulu maksimal konsentrasiyaya çatma müddətini 1 saat uzadır və plazmada maksimal konsentrasiya tabletlərin qəbulundan sonra 14%, peroral məhlulun qəbulundan sonra 25% azalır. Levofloksasinin eyni dozalarda peroral və venadaxili yeridilməsi zamanı farmakokinetikası oxşar və müqayisə edilə bilən olduğundan bir dərman formasından digərinə keçid almaq mümkündür.

Levofloksasin plazma və sidikdə stereokimyəvi olaraq sabitdir və metabolik olaraq öz enantiomerinə dönmür. Peroral qəbulundan sonra dozanın 87%-i 48 saat ərzində sidiklə dəyişilməmiş şəkildə, dozanın 4%-i isə 72 saat ərzində nəcislə xaric edilir. Levofloksasin əhəmiyyətsiz dərəcədə metabolizmə uğrayır və əsasən sidiklə dəyişilməmiş şəkildə xaric edilir. Peroral və venadaxili yolla tək və təkrarlanan dozalarda yeridildikdən sonra levofloksasinin yarımxaricolma müddəti təxminən 6-8 saat civarındadır.  

İstifadəsinə göstərişlər

Floksaval örtüklü tabletlər böyüklərdə levofloksasinə həssas mikroorqanizmlərlə törədilmiş aşağıdakı infeksiyalarda göstərişdir:

  • Kəskin haymorit

  • Xronik bronxitin kəskinləşməsi

  • Xəstəxanadankənar pnevmoniya

  • Sidikçıxarıcı sistemin fəsadlaşmış infeksiyaları, o cümlədən pielonefrit

  • Xronik bakterial prostatit

  • Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları

 

Əks göstərişlər

Levofloksasinə və ya xinolon qrupundan digər antibakterial vasitələrə, həmçinin tərkibinə daxil olan köməkçi maddələrə qarşı yüksək həssaslıq.

Epilepsiya.

Əvvəllər flüorxinolon qrupundan antibakterial vasitənin istifadəsi ilə əlaqəli olan vətər zədələnməsi.

Uşaqlarda və yeniyetmələrdə istifadə.

Hamiləlik və laktasiya dövrü.

 

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

P. aeruginosa ilə törədilmiş nozokomial infeksiyalarda digər antibiotiklərlə kombinasiyası tələb oluna bilər.

Müalicə müddəti və ya müalicədən sonra ağır davamlı və/və ya qanlı ishal müşahidə olunursa, Clostridium difficile ilə əlaqəli psevdomembranoz enterokolit ehtimalı nəzərdə saxlanılmalıdır. Buna şübhə yarandıqda levofloksasin tabletlərlə müalicə dərhal kəsilməli və yubanmadan müvafiq dəstəkləyici və/və ya spesifik müalicəyə başlanılmalıdır. Bu klinik vəziyyətdə bağırsaq peristaltikasını süstləşdirən preparatlar əks göstərişdir.

Flüorxinolon qrupundan antibakterial vasitələrin istifadəsi zamanı nadir hallarda tendinit, ayrı-ayrı hallarda Axill vətərinin qırılması mümkündür. Bu xoşagəlməz təzahür müalicənin başlanğıcından 48 saat sonra yarana bilər və bilateral ola bilər. Tendinit və vətərin qırılma riski yaşlı xəstələrdə və kortikosteroidləri qəbul edənlərdə daha yüksəkdir. Buna görə də, levofloksasin tabletlərin istifadəsi zamanı belə xəstələri müşahidə etmək vacibdir. Tendinitə şübhə yarandıqda müalicə dərhal kəsilməli və müvafiq müalicəyə (yəni zədələnmiş vətərin immobilizasiyası) başlanılmalıdır.

Digər flüorxinolonlar kimi, Floksaval örtüklü tabletlər əvvəlki baş beyin zədələnməsi ilə əlaqəli qıcolmalara meylli xəstələrdə, fenbufen və ya ona oxşar qeyri-steroid iltihabəleyhinə vasitələr və ya teofillin kimi qıcolmaya hazırlığı azaldan dərman vasitələri ilə birgə ehtiyatla istifadə edilməlidir.

Qlükoza-6-fosfatdehidrogenaza çatışmazlığı olan xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir, belə ki, bu qrup xəstələrdə xinolon qrupu antibakterial vasitələrin istifadəsi zamanı hemolitik reaksiyalar haqqında məlumat verilmişdir. 

Böyrək çatışmazlığı zamanı levofloksasin tabletlərin dozası kreatinin klirensi nəzərə alınaraq tənzimlənir.

Levofloksasinin istifadəsi zamanı fotosensibilizasiya çox nadir hallarda müşahidə olunsa da, xəstələrə güclü günəş və ya solyarium kimi süni ultrabənövşəyi işıq tövsiyə edilmir.

Levofloksasin tabletlərlə müalicə zamanı müşahidə olunan bəzi əlavə təsirlər diqqətin cəmləşmə bacarığını və reaksiya bacarığını pisləşdirə bilər, bu da, xüsusən də nəqliyyat vasitələri və işçi texnikanın idarə olunması zamanı müəyyən risk təşkil edə bilər. 

Digər xinolonların istifadəsi zamanı olduğu kimi eyni zamanda peroral hipoqlikemik vasitələr (qliburid/qlibenklamid) və ya insulin istifadə edən şəkərli diabeti olan xəstələrdə qanda qlükoza səviyyəsinin dəyişilməsi, o cümlədən simptomatik hiper- və ya hipoqlikemiya haqda məlumat verilmişdir. Bu xəstələrdə qanda qlükoza səviyyəsi diqqətlə izlənilməlidir. Levofloksasin ilə müalicə olunan xəstədə hipoqlikemik reaksiya yarandıqda dərhal müalicə kəsilməli və müvafiq müalicə aparılmalıdır.

Xinolonlarla, o cümlədən də levofloksasinlə müalicə zamanı ciddi və bəzən də ölümlə nəticələnən hiperhəssaslıq reaksiyaları və/və ya anafilaktik şok haqqında məlumat verilmişdir. Belə reaksiyalar tez-tez ilk doza yeridildikdən sonra meydana çıxır. Bəzi reaksiyalar ürək-damar kollapsı, hipotenziya/şok, qıcolmalar, huşun itirilməsi, dəridə yanma hissi, angionevrotik ödem, təngnəfəslik, övrə, qaşınma və digər ciddi dəri reaksiyaları ilə birgə müşahidə oluna bilər. İlk dəri səpgisi və ya digər hiperhəssaslıq simptomları meydana çıxdıqda dərhal levofloksasin ilə müalicə kəsilməlidir. Ciddi kəskin hiperhəssaslıq reaksiyaları zamanı epinefrin, həmçinin oksigen, venadaxili məhlullar, histaminəleyhinə vasitələr, kortikosteroidlər, pressor aminlər və digər reanimasiya tədbirlərinə, o cümlədən də tənəffüs yollarının keçiriciliyinin təmin olunmasına ehtiyac ola bilər.

Digər antibiotiklərlə müalicə zamanı olduğu kimi levofloksasinin, xüsusən də uzunmüddətli istifadəsi rezistent mikroorqanizmlərin artmasına səbəb ola bilər. Buna görə də təkrar müalicə zamanı xəstənin vəziyyəti nəzərə alınır. Müalicə zamanı superinfeksiya meydana çıxdıqda müvafiq tədbirlər görülməlidir.

Levofloksasin QT intervalının uzanma sindromuna və ya torsades de pointes-ə səbəb ola bilər. QT intervalının anadangəlmə uzanması və ya torsades de pointes diaqnozu qoyulduqda yaxud ona şübhə olduqda istifadə olunmamalıdır.

Vitamin K antaqonistləri ilə müalicə alan xəstələrdə istifadəsi zamanı diqqətli olmaq lazımdır.

Metisillinə rezistent qızılı stafilokokklar levofloksasin təsirinə də adətən, davamlı olurlar. Odur ki, əgər metisillinə rezistent qızılı stafilokokklara şübhə varsa laborator olaraq həssaslıq yoxlanılmadan levofloksasin təyin edilməməlidir.

Müalicə zamanı görmə problemləri meydana çıxarsa levofloksasin qəbulu dərhal dayandırılmalıdır.

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Antasidlər, sukralfat, dəmir duzları, multivitamin preparatlar

Digər xinolonlarla müqayisədə ikivalentli kationlarla kompleksyaratma daha az olsa da, levofloksasin tabletlərin dəmir duzları, sukralfat, tərkiblərində metal kationları (dəmir kimi) və sink saxlayan multivitamin preparatlar, tərkiblərində maqnezium və alüminium saxlayan antasidlərlə birgə istifadəsi levofloksasinin mədə-bağırsaq traktından sorulmasına mənfi təsir edə bilər və gözləniləndən daha aşağı konsentrasiyalarına səbəb ola bilər. Bu maddələri saxlayan preparatları levofloksasin tabletlərinin qəbulundan 2 saat əvvəl və ya 2 saat sonra qəbul etmək tövsiyə edilir.

Teofillin

Levofloksasinin teofillin ilə qarşılıqlı təsiri haqda məlumat verilməmişdir. Digər xinolonların teofillinlə birgə istifadəsi teofillinin plazma konsentrasiyasının azalmasına, yarımxaricolma müddətinin uzanmasına və bu qrup xəstələrdə əlavə təsir riskinin artmasına səbəb ola bilər. Teofillinin levofloksasinlə birgə istifadəsi zamanı teofillinin səviyyəsinə ciddi nəzarət etmək və dozanın müvafiq korreksiyasını aparmaq vacibdir. Teofillinin dozasının azalıb-azalmamasından asılı olmayaraq əlavə təsirlər, o cümlədən də, qıcolmalar mümkündür.

Varfarin

Aparılmış klinik tədqiqatlar zamanı levofloksasin və varfarin arasında qarşılıqlı təsir qeyd olunmamışdır. Lakin bazarlamadan sonrakı tədqiqatlar zamanı levofloksasinlə birgə istifadəsi zamanı varfarinin təsirinin güclənməsi haqda məlumat verilmişdir. Bu zaman qanaxma ilə yanaşı protrombin müddətinin də uzanması müşahidə olunmuşdur. Levofloksasin və varfarinin birgə istifadəsi zamanı protrombin müddətinin, beynəlxalq normallaşdırılmış nisbət (BNN) və digər müvafiq koaqulyasiya testlərinin ciddi monitorinqi vacibdir. Qanaxma ehtimalı olduğundan xəstələr nəzarət altında olmalıdırlar.

Siklosporin

Levofloksasinin siklosporinlə birgə istifadəsi zamanı Cmax və Ke  bir qədər azalır, Tmax və t ½ göstəriciləri ayrı-ayrılıqda istifadələri ilə müqayisədə daha aşağıdır. Lakin fərq klinik olaraq əhəmiyyətsiz olduğundan istər siklosporin, istərsə də levofloksasinin dozasının korreksiyasına ehtiyac yoxdur.   

Diqoksin

Aparılmış tədqiqatlar zamanı levofloksasin və diqoksin arasında qarşılıqlı təsirlər müşahidə olunmamışdır. Bu səbəbdən levofloksasinin diqoksin ilə birgə istifadəsi zamanı istər levofloksasin, istərsə də diqoksinin dozasının korreksiyasına ehtiyac yoxdur.

Probenesid və simetidin

Aparılmış klinik tədqiqatlar zamanı levofloksasinin probenesid və simetidin ilə istifadəsi zamanı levofloksasinin təklikdə istifadəsi ilə müqayisədə sorulmanın sürət və miqdarı dəyişmədikdə AUC və t½ göstəricilərinin 27-38% və 30% artması, CL/F və CL göstəricilərinin 21-35% azalması müşahidə olunmuşdur. Bu göstəricilər statistik əhəmiyyət kəsb etsə də probenesid və simetidinlə birgə istifadəsi zamanı levofloksasinin dozasının korreksiyası üçün kifayət deyil.

QSİƏV

QSİƏV-lərin xinolonlarla, o cümlədən də levofloksasinlə birgə istifadəsi zamanı MSS stimulyasiyası və qıcolma riski arta bilər.

Diabet əleyhinə vasitələr

Xinolonların diabetəleyhinə vasitələrlə birgə istifadəsi zamanı qanda qlükoza səviyyəsinin dəyişilməsi, o cümlədən də hiperqlikemiya və hipoqlikemiya halları mümkündür, buna görə də şəkərli diabetəleyhinə vasitələr və levofloksasin istifadə edən xəstələrə qanda qlükozanın səviyyəsinə ciddi nəzarət etmək tövsiyə edilir.

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik

Kifayət qədər tədqiqatlar mövcud olmadığından hamilə qadınlarda istifadə edilməməlidir.

Laktasiya dövrü

Yaxşı nəzarət olunan tədqiqatlar mövcud olmadığından laktasiya dövründə istifadə edilməməlidir.

 

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Levofloksasin ilə müalicə zamanı müşahidə olunan bəzi əlavə təsirlər (başgicəllənmə, yuxululuq, görmənin pozulması kimi) diqqəti cəmləşdirmə bacarığını və psixomotor reaksiyaların surətini zəiflədə bilər. Həmin reaksiyalar müşahidə olunduqda xəstələrə nəqliyyat vasitələrini və digər mexanizmləri idarə etmək tövsiyə edilmir.

 

İstifadə qaydası və dozası

Floksaval örtüklü tabletlər gündə 1 və ya 2 dəfə qəbul edilir. Doza infeksiyanın növündən, ağırlığından və ehtimal olunan patogenin həssaslığından asılı olaraq korreksiya olunur.

Müalicə müddəti xəstəliyin gedişindən asılıdır. Floksaval örtüklü tabletlər daxilə çeynəmədən, kifayət qədər maye ilə qəbul edilir. Dozanın korreksiyasına ehtiyac olduqda tabletlərin bölünməsinə yol verilir. Tabletlər qida qəbulundan 1 saat əvvəl və ya 2 saat sonra qəbul edilə bilər. Floksaval örtüklü tabletlərin sorulmasının azalmasının qarşısını almaq üçün tabletlər dəmir duzları, antasid və ya sukralfatın qəbulundan 2 saat əvvəl və ya 2 saat sonra qəbul edilməlidirlər.

Normal böyrək funksiyası olan xəstələrdə dozalanma rejimi (kreatinin klirensi >50 ml/dəqiqə)

FLO.png

Xüsusi qrup xəstələrə dair əlavə məlumat

Böyrək çatışmazlığı olan xəstələr

Böyrək vasitəsilə xaric olunduğu üçün böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə dozası tənzimlənməlidir.

Böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə infeksiyanın ağırlığından asılı olaraq dozalanma rejimi

(kreatinin klirensi ≤50 ml/dəq):

FLO2.png

*Hemodializ və ya daim ambulator peritoneal dializdən sonra əlavə doza tələb olunmur.

 

Qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələr

Levofloksasin qaraciyərdə əhəmiyyətsiz dərəcədə metabolizmə uğradığından və əsasən böyrəklər vasitəsilə xaric olunduğundan doza tənzimlənməsinə ehtiyac yoxdur.

Yaşlı xəstələr

Normal böyrək funksiyası olan yaşlı xəstələrdə doza tənzimlənməsinə ehtiyac yoxdur.

Pediatrik xəstələr

Oynaq qığırdağının zədələnməsi istisna edilmədiyi üçün 18 yaşdan kiçik uşaqlarda və yeniyetmələrdə istifadə olunmur.

 

Əlavə təsirləri

Əlavə təsirlərin rastgəlmə tezliyi aşağıdakı kimi təsnif olunur: çox tex-tez (≥1/10); tez-tez ( ≥1/100-dən <1/10-dək); bəzən (≥1/1000-dən <1/100-dək); nadir hallarda (≥1/10000-dən <1/1000-dək); çox nadir hallarda (<1/10000); rast gəlmə tezliyi məlum deyil (əldə olan göstəricilərə görə təyin edilə bilmir).

İnfeksiyalar və invaziyalar

Bəzən: göbələk infeksiyaları (və digər rezistent mikroorqanizmlərin proliferasiyası).

Qan və limfatik sistemə

Bəzən: leykopeniya, eozinofiliya.

Nadir: neytropeniya, trombositopeniya.

Çox nadir: aqranulositoz.

Məlum deyil: pansitopeniya, hemolitik anemiya.

İmmun sisteminə

Çox nadir: anafilaktik şok.

Anafilaktik və anafilaktoid reaksiyalar bəzən ilk doza yeridildikdən sonra yarana bilər.

Məlum deyil: hiperhəssaslıq reaksiyaları.

Maddələr mübadiləsinə və qidalanmaya

Bəzən: anoreksiya.

Çox nadir: hipoqlikemiya, xüsusən də şəkərli diabeti olanlarda.

Psixi pozulmalar

Bəzən: yuxusuzluq, əsəbilik.

Nadir: psixotik pozulmalar, depressiya, şüurun dolaşıqlığı, oyanıqlıq, həyəcan.

Çox nadir: suisidal davranışlı psixotik reaksiyalar, intihar fikirlər və ya hərəkətlər daxil olmaqla, hallüsinasiyalar.

Sinir sisteminə

Bəzən: başgicəllənmə, yuxusuzluq, yuxululuq.

Nadir: paresteziyalar, tremor, qıcolmalar.

Çox nadir: sensor və sensomotor periferik neyropatiyalar, dadbilmə və iybilmənin pozulması.

Görmə orqanına

Çox nadir: görmənin pozulması.

Eşitmə orqanına və labirint sisteminə

Bəzən: baçgicəllənmə.

Çox nadir: eşitmə pozulmaları.

Məlum deyil: qulaqda küy.

Ürək-damar sisteminə

Nadir: taxikardiya, hipotenziya.

Məlum deyil: EKQ-da QT intervalının uzanması.

Tənəffüs, döş qəfəsi orqanları və divararası orqanlara

Nadir: bronxospazm, təngnəfəslik.

Çox nadir: allergik pnevmonit.

Mədə-bağırsaq sisteminə

Tez-tez: diareya, ürəkbulanma.

Bəzən: qusma, qarında ağrı, dispepsiya, meteorizm, qəbizlik.

Nadir: qanlı diareya, bu da enterokolit, o cümlədən də psevdomembranoz kolitin simptomu ola bilər.

Hepatobiliar sistemə

Tez-tez: qaraciyər fermentləri (ALT, AST, qələvi fosfataza, QQT) səviyyəsinin artması;

Nadir: qan plazmasında bilirubin səviyyəsinin artması;

Çox nadir: hepatit.

Məlum deyil: sarılıq və qaraciyər funksiyasının ağır pozulması, kəskin qaraciyər çatışmazlığı daxil olmaqla.

Dəri və dərialtı piy toxumasına

Bəzən: səpgi, qaşınma.

Nadir hallarda: övrə;

Çox nadir: angionevrotik ödem, fotosensibilizasiya reaksiyaları.

Məlum deyil: toksik epidermal nekroliz, Stivens-Conson sindromu, multiform ekssudativ eritema, hiperhidroz. Dəri və selikli qişalar tərəfindən reaksiyalar ilk dozanın qəbulundan sonra yarana bilər.

Sümük-əzələ sisteminə, birləşdirici toxumaya

Nadir: vətərlərin zədələnməsi, o cümlədən tendinit (məsələn, Axilles vətərinin), artralgiya, mialgiya.

Çox nadir: vətərin qırılması müalicə başlandıqdan 48 saat ərzində yarana bilər və ikitərəfli ola bilər, əzələ zəifliyi (miasteniyalı xəstələr üçün xüsusi əhəmiyyət kəsb edə bilər).

Məlum deyil: rabdomioliz.

Böyrək və sidikçıxarıçı yollarına

Bəzən: qan plazmasında kreatinin səviyyəsinin artması.

Çox nadir: kəskin böyrək çatışmazlığı (məsələn, interstisial nefrit ilə əlaqəli).

Ümumi pozulmalar və yerli reaksiyalar

Bəzən: asteniya.

Çox nadir: hərarətin yüksəlməsi.

Məlum deyil: ağrı (bel, sinə və ətraflarda olan ağrıları daxil olmaqla)

Flüorxinolonların istifadəsi ilə əlaqəli digər arzuolunmayan təzahürlər:

  • ekstrapiramid əlamətlər və əzələ koordinasiyasının digər pozulmaları;

  • hiperhəssaslıq vaskuliti;

  • porfiriyalı xəstələrdə porfiriya həmlələri.

Arzuolunmaz effektlər baş verdikdə həkimə müraciət edin.

 

Doza həddinin aşılması

Levofloksasin tabletin kəskin toksik təsir potensialı aşağıdır. Kəskin doza həddinin aşılması zamanı gözlənilən simptomlar mərkəzi sinir sistemi tərəfindən şüurun dolaşıqlığı/pozulması, başgicəllənmə, tremor, qıcolmalar, mədə-bağırsaq sistemi tərəfindən ürəkbulanma və mədənin selikli qişasının eroziyası şəklində özünü büruzə verir. Levofloksasinin supraterapevtik dozaları ilə keçirilən klinik-farmakoloji tədqiqatlar zamanı QT intervalının uzanması qeyd olunmuşdur.

Doza həddinin kəskin aşılması zamanı xəstə nəzarət altında olmalıdır, EKQ müayinəsi aparılmalıdır.

Müalicəsi: mədə yuyularaq boşaldılmalıdır və simptomatik müalicə aparılmalıdır. Mədənin selikli qişasının qorunması üçün antasidlərin istifadəsi mümkündür. Levofloksasin hemodializ, peritoneal dializ və daimi ambulator peritoneal dializ vasitəsilə xaric edilmir. Xüsusi antidotu yoxdur.

 

Buraxılış forması

250 mq, 500 mq və ya 750 mq-lıq örtüklü tabletlər.

5, 7, 10, 50 və ya 70 tabletlər, blisterlərdə.

Floksaval 500 mq örtüklü tabletlər

10 tablet, blisterdə. 1 blister, içlik vərəqə ilə birgə karton qutuya qablaşdırılır.

 

Saxlanma şəraiti 

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru, işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

 

Yararlılıq müddəti

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

 

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

 

İstehsalçı və qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

Delorbis Pharmaceuticals Ltd, Cyprus.

17, Athinon street, Ergates Industrial Area, 2643 Ergates, P.O. Box 28629, 2081 Lefkosia, Cyprus.

bottom of page