top of page
Сортировка Медицина

METAQLİF

2-ci tip Şəkərli Diabetin müalicəsi üçün kombinə olunmuş preparat

brochure.png

METAQLİF    örtüklü tabletlər

METAGLIF 

 

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Dapagliflozin propanediol monohydrate + Metformin hydrochloride

 

Tərkibi

Təsiredici maddə:   1 tabletin tərkibində 10 mq dapaqliflozinə ekvivalent dapaqliflozin propanediol

                                monohidrat, 1000 mq metformin hidroxlorid vardır.

Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza, HPMC K100M, maqnezium stearat, povidon K– 30, kolloidal

                                 silisium dioksid, polietilenqlikol 6000 (PEG 6000), laktoza, sarı dəmir oksidi boya

                                 maddəsi, krospovidon.

 

Təsviri

Açıq sarı - krem rəngli, kaplet formalı, 1 tərəfində kəsik xətti olan iki tərəfi yuvarlaq, örtüklü tabletlərdir.

 

Farmakoterapevtik qrupu

Dapaqliflozin: peroral qəbul üçün hipoqlikemik vasitə - 2-ci tip natrium asılı qlükoza daşıyıcısı inhibitoru; Metformin: biquanidlər.

ATC kodu: A10BD15.

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

METAQLİF – dapaqliflozin və metformin kimi 2 müxtəlif peroral antidiabetik vasitədən ibarət kompleks preparatdır.  

Dapaqliflozin – güclü, selektiv geridönüşlü 2-ci tip qlükoza ko-transportyor inhibitorudur  (natrium asılı) (SGLT2). SGLT2 böyrəklərdə seçici şəkildə ifadə edilir və 70-dən çox digər bədən toxumasında (qaraciyər, skelet əzələsi, piy toxuması, süd vəziləri, sidik kisəsi və beyin daxil olmaqla) tapılmır. SGLT2 böyrək kanalcıqlarında qlükoza reabsorbsiyası ilə məşğul olan əsas daşıyıcıdır. 2-ci tip şəkərli diabet xəstələrində (T2DM) böyrək kanalcıqlarında qlükoza reabsorbsiyası hiperqlikemiyaya baxmayaraq davam edir. Dapaqliflozin qlükozanın böyrək kanalcıqlarındakı reabsorbsiyasını azaltmaqla geriyə qana sorulmasına mane olur və böyrəklər tərəfindən qlükozanın xaric olmasına səbəb olur. Nəticədə acqarına qlükozanın və yeməkdən sonra 2-ci tip diabetli xəstələrdə glikozilləşdirilmiş hemoqlobinin konsentrasiyası azalır. 

Qlükozanın sidiklə xaric olunması (qlükozurik effekt) preparatın ilk dozasını qəbul etdikdən sonra müşahidə olunur, sonrakı 24 saat ərzində və müalicə müddətində davam edir. Bu mexanizm səbəbiylə böyrəklər tərəfindən xaric edilən qlükozanın miqdarı qanda qlükoza konsentrasiyasından və qlomerulyar filtrasiya dərəcəsindən (GFR) asılıdır. Dapaqliflozin hipoqlikemiyaya cavab olaraq endogen qlükozanın normal istehsalına mane olmur. Dapaqliflozin təsiri insulin ifrazı və insulinin həssaslığından asılıdır. Dapaqliflozinin klinik tədqiqatlarında beta-hüceyrə funksiyasının yaxşılaşması qeyd edilmişdir (HOMA testi, homeostaz modelinin qiymətləndirilməsi).

Dapaqliflozinin səbəb olduğu böyrəklər tərəfindən qlükozanın atılması kalorinin itirilməsi və bədən çəkisinin azalması ilə müşayiət olunur. Natrium qlükoza ko-transportunun dapaqliflozinlə inhibə edilməsi zəif sidikqovucu və keçici natriuretik təsirlərlə müşayiət olunur.

Dapaqliflozin periferik toxumalara qlükozanı nəql edən digər qlükoza daşıyıcılarına təsir göstərmir və SGLT2 üçün qlükozanın sorulmasına cavabdeh olan əsas bağırsaq daşıyıcısı SGLT2-dən 1400 qat daha çox seçicilik nümayiş etdirir.

Metformin – biquanidinlər qrupundan peroral hipoqlikemik vasitədir (dimetilbiquanid). Metforminin təsir mexanizmi onun qlükoneogenezi, sərbəst yağ turşularının yaranması və yağların oksidləşməsini azaltması ilə əlaqədardır. Periferik reseptorların insulinə həssaslığını və hüceyrələrlə qlükozanın utilizasiyasını artırır. Metformin qanda insulinin miqdarına təsir göstərmir, amma sərbəst və birləşmiş insulin nisbətini azaltmaqla və insulinin proinsulinə nisbətini artırmaqla onun farmakodinamikasını dəyişdirir. Metformin qlikogensintetazaya təsir göstərməklə qlikogen sintezini stimulə edir. Qlükozanın membran daşıyıcılarının bütün növlərinin nəqletmə həcmini artırır. Bağırsaqlarda qlükozanın sorulmasını ləngidir. Triqliseridlərin, ASLP, YSLP-lərin səviyyəsini azaldır. Metformin toxuma tipli plazminogenin aktivatorunun inhibitorunu zəiflətməklə qanın fibrinolitik xüsusiyyətlərini yaxşılaşdırır. Metformin qəbulu fonunda pasiyentin çəkisi stabil qalır və ya azalır.

Farmakokinetikası

Sağlam könüllülər və 2-ci tip diabetli xəstələr tərəfindən dapaqliflozin qəbul etdikdən sonra böyrəklər tərəfindən ifraz olunan qlükoza miqdarında artım müşahidə edildi. Dapaqliflozin 12 həftə ərzində gündə 10 mq dozada qəbul edildikdə, T2DM olan xəstələrdə gündə təqribən 70 q qlükoza böyrəklər tərəfindən atılır (bu gündə 280 kkal-a bərabərdir). Uzun müddət (2 ilədək) gündə 10 mq dozada dapaqliflozin qəbul edən 2-ci tip diabetli xəstələrdə müalicə zamanı sidikdə  qlükoza ifrazı müşahidə olunurdu. 

Dapaqliflozin ilə böyrəklər tərəfindən qlükoza xaric olması da osmotik diurezə və sidik həcminin artmasına səbəb olur. Gündə 10 mq dozada dapaqliflozin qəbul edən 2-ci tip diabetli xəstələrdə sidik həcmində artım 12 həftə ərzində davam etmiş və təqribən 375 ml/gün təşkil etmişdir. Sidik həcminin artması böyrəklər tərəfindən natrium ifrazının az və keçici artması ilə müşayiət olunmuş, amma bu artım qan plazmasındakı natriumun konsentrasiyasının dəyişməsinə səbəb olmamışdır. Daxilə qəbul olunduqdan sonra dapaqliflozin həzm traktından sürətlə və tamamilə sorulur, qida qəbulundan asılı olmayaraq qəbul edilə bilər. Qan plazmasında dapaqliflozinin maksimal konsentrasiyası (Cmax) adətən acqarına qəbuldan sonra 2 saat ərzində əldə edilir. Cmax və AUC dəyərləri (konsentrasiya vaxtı əyrisi altında olan bölgə) dapaqliflozinin dozasına nisbətdə artır. 10 mq dozada daxilə qəbul edildikdə, dapaqliflozinin mütləq biomənimsənilmə 78%-dir. Qida qəbulu sağlam könüllülərdə dapaqliflozinin farmakokinetikasına orta dərəcədə təsir göstərmişdir. Yağlı qida qəbulu dapaqliflozinin Cmax-u 50% azaltdı, Tmax (plazmada maksimal konsentrasiyasına çatma vaxtı) təxminən 1 saat azaldı, ancaq acqarına qəbulla müqayisədə AUC-a təsir etmədi. Bu dəyişikliklər klinik cəhətdən əhəmiyyət kəsb etmir.

Dapaqliflozin təxminən 91% zülallarla birləşir. Müxtəlif xəstəlikləri olan pasiyentlərdə, məsələn, böyrək və ya qaraciyər funksiyası pozulmuş xəstələrdə bu göstərici dəyişmədi.

Metabolizmi:

Dapaqliflozin – aqlikonu qlükoza ilə karbon-karbon əlaqəsi ilə bağlı olan və qlükozidazalara qarşı dayanıqlı olan C-bağlı qlükoziddir. Sağlam könüllülərdə birdəfəlik 10 mq dozada dapaqliflozin qəbulundan sonra plazmadan orta yarımçıxarılma müddəti (T½) 12,9 saat təşkil edib. Dapaqliflozin, əsasən qeyri-aktiv metabolit olan dapaqliflozin-3-O-qlükuronidin əmələ gəlməsi ilə metabolizm olunur. 

50 mq 14C-dapaqliflozin daxilə qəbul edildikdən sonra dozanın 61%-i dapaqliflozin-3-O-qlükuronidə çevrilir, o da ümumi plazma radioaktivliyinin 42%-ni (AUC0-12 saat) təşkil edir. Dəyişilməmiş dərmanın payına ümumi plazma radioaktivliyinin 39%-i düşür. Qalan metabolitlərin fraksiyaları fərdi olaraq ümumi plazma radioaktivliyinin 5%-dən çox deyil. Dapaqliflozin-3-O-qlükuronid və digər metabolitlər farmakoloji təsir göstərmir. Dapaqliflozin-3-O-qlükuronid qaraciyər və böyrəklərdə mövcud olan uridindifosfat-qlükuronilransferaza 1A9 (UGT1A9) fermentinin təsiri ilə yaranır, CYP sitoxrom izofermentləri metabolizm prosesinə daha az cəlb olunur.

Xaric olunması:

Dapaqliflozin və onun metabolitləri əsasən böyrəklər tərəfindən atılır və yalnız 2%-dən az hissəsi dəyişməz olaraq xaric olunur. 50 mq 14C-dapaqliflozin qəbul etdikdən sonra 96% radioaktivlik – 75% sidikdə və 21% nəcisdə aşkar edildi. Nəcisdə aşkar olunan radioaktivliyin təxminən 15%-i dəyişməmiş dapaqliflozinin hesabına düşür.

Dapaqliflozinin maddələr mübadiləsi əsasən UGT1A9 təsiri altında qlükuronid birləşməsi yolu ilə həyata keçirilir.

In vitro tədqiqatlarda, dapaqliflozin, sitoxrom P450 sisteminin CYP1A2, CYP2A6, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 izofermentlərini inhibə etməyib. Bu baxımdan dapaqliflozinin bu izofermentlər tərəfindən metabolizm olunan digər preparatların farmakodinamikasına təsiri gözlənilmir.

Metformin daxilə qəbuldan sonra mədə-bağırsaq traktından ləng və natamam şəkildə sorulur. Cmax 2,5 saatdan sonra çatır. Birdəfəlik 500 mq dozanın qəbulu nəticəsində mütləq biomənimsənilmə 50-60%-dir. Qida ilə birgə qəbul olunduqda metforminin absorbsiyası azalır və ləngiyir. Metformin orqanizmin toxumalarında sürətlə paylanır. Plazma zülalları ilə demək olar ki, birləşmir. Ağız suyu vəzilərində, qaraciyər və böyrəklərdə toplanır. Böyrəklərlə dəyişilməmiş şəkildə xaric olunur. Plazmadan T½ – 2-6 saatdır. Böyrək funksiyasının pozğunluğu zamanı metforminin kumulyasiyası mümkündür.

 

İstifadəsinə göstərişlər

18 və yuxarı yaşlı pasiyentlərdə 2-ci tip diabetin müalicəsi məqsədilə, pəhriz və fiziki məşqlərə əlavə olaraq qlikemik nəzarəti yaxşılaşdırmaq məqsədilə

- Sulfonilsidikcövhəri törəmələri, tiazolidindionlar, dipeptidilpeptidaza-4 inhibitorları, uzunmüddətli təsirli eksenatid, insulin preparatları ilə kombinasiya şəklində (adekvat qlikemik kontrol olmazsa)

2-ci tip diabeti olan təsdiqlənmiş ürək-damar xəstəliyi və ya 2 və daha çox ürək-damar risk amilləri olan böyük pasiyentlərdə ürək çatışmazlığına görə hospitalizasiya riskini azaltmaq məqsədilə

Xronik ürək çatışmazlığı

- Ürək atımı fraksiyası azalmış xronik ürək çatışmazlığı olan böyük pasiyentlərdə (NYHA təsnifatına görə II-IV funksional sinfi) ürək-damar hadisəsi səbəbindən ölüm və ürək çatışmazlığına görə hospitalizasiya riskini azaltmaq məqsədilə

Xronik böyrək çatışmazlığı

-Xronik böyrək xəstəliyinin proqressivləşməsi riski olan böyük pasiyentlərdə YFS-nin sabit azalması riskini azaltmaq, xronik böyrək çatışmazlığının terminal mərhələsinin uzadılması, ürək-damar ağırlaşmaları səbəbindən ölüm və ürək çatışmazlığına görə hospitalizasiya riskini azaltmaq məqsədilə

 

Əks göstərişlər

- Dapaqliflozin və metformin, və ya preparatın hər hansı digər komponentinə qarşı hiperhəssaslıq

- Anamnezdə dapaqliflozinə qarşı angionevrotik ödem halı

- 1-ci tip şəkərli diabet (çünki ağır hipoqlikemiya ehtimalı istisna edilmir)

- Hipoqlikemik şok

- Kəskin və ya xronik metabolik asidoz, diabetik ketoasidoz, qanda keton cisimciklərinin konsentrasiyanın artması

- Diabetik koma və prekoma

- Böyrək funksiyasının fizioloji azalması və dövran edən qan həcminin azalması səbəbindən, o cümlədən süd turşusu asidozu yaranması riski səbəbindən 60 yaşdan yuxarı yaş qrupu pasiyentlər

- Qlomerulyar filtrasiya sürətinin 60 ml/dəq-dək azalması və ya şəkərli diabet ilə əlaqəli olmayan ağır böyrək çatışmazlığı ilə diabetik nefropatiya

- Təzyiqin azalması və susuzlaşma ilə müşayiət olunan təsirinin artması səbəbiylə ilgək (furosemid, torasemid) və tiazidin (dixlortiazid, politiazid) diuretikinin qəbul edilməsi

- QFS <25 ml/dəq/1,73m2 olan böyrək çatışmazlığı

- Qaraciyər çatışmazlığı

- Ağır infeksiya, toxuma hipoksiyasına gətirib çıxaran kəskin və xronik xəstəliklərin qabarıq klinik əlamətləri, (o cümlədən ürək çatışmazlığı, kəskin miokard infarktı, tənəffüs çatışmazlığı)

- Damardaxili yeridilmə üçün kontrast yod tərkibli maddələr (o cümlədən uroqrafiya, xolangioqrafiya, angioqrafiya, KT)

- Kəskin alkoqol intoksikasiyası

- 18 yaşa qədər uşaqlar, hamiləlik və laktasiya dövrü

 

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Preparatın qəbulu ilə yanaşı pasiyentə təyin olunmuş pəhriz və ya fiziki məşqlər davam etdirilməlidir.

Şəkərli diabetli yaşlı xəstələr, qaraciyər, ürək və ya böyrək çatışmazlığı olan pasiyentlər, xroniki infeksiyaları olan pasiyentlər preparatı ehtiyatla və həkim nəzarəti altında qəbul etməlidir.   

Diabetik xəstələrdə halsızlıq, mədədə ağrı, kəskin susuzluq, tənəffüsün sürətlənməsi və dərinləşməsi, huşun qarışıq olması, qeyri-adi yuxululuq və ya yorğunluq, nəfəsvermədə şirin qoxu, ağızda şirin və ya metallik dad, və ya sidik və ya tər qoxusu gələrsə, kəskin çəki itkisi olarsa həkiminizə məlumat verin.

Aşağıdakı əlamətlər müşahidə olunarsa preparatın qəbulunu dayandırıb müalicə həkiminə müraciət edin:

- sidikçıxarıcı yolların infeksiyası əlamətləri (qızdırma və ya üşütmə, siyimə zamanı göynəmə hissi, bel nahiyəsi və ya yan tərəfdə ağrı) və ya sidikdə qan müşahidə olunarsa

- Qanda şəkərin miqdarının enməsi (hipoqlikemiya) yanaşı sulfonilsidikcövhəri və ya insulin qəbul edən diabetli pasiyentlərdə müşahidə oluna bilər (əsmə, qüvvətli tərləmə, həyəcan, ürəkdöyünmə, aclıq, başağrı, görmənin pisləşməsi, əhval-ruhiyyənin kəskin dəyişməsi) 

- Cinsiyyət üzvü və ya uşaqlıq yolunun infeksiyası əlamətləri (qıcıqlanma, qaşınma, göynəmə, qeyri-adi ifrazat və ya qoxu), həmçinin, kürəkdə ağrı, çoxlu maye qəbulu və ya sidik ifrazı, başgicəllənmə, səpgilər

- Çoxlu maye itkisinə görə dehidratasiya əlamətləri (ağzın quru və yapışqan olması, az miqdarda sidik ifrazı və ya siyimənin olmaması, sürətli ürəkdöyünmə, susuzluq, qəbizlik, çəkinin azalması)

- Sidikdə şəkərin miqdarı arta bilər. Bu preparatın təsir mexanizminə görə baş verir.

Əgər preparat qəbulu unudulubsa o zaman növbəti dozanın qəbuluna 12 saatadək zaman qaldığı təqdirdə preparatı qəbul etmək olar. Əgər növbəti dozanın qəbuluna 12 saatdan az zaman qalıbsa o zaman preparatı qəbul etmək lazım deyil.

Növbəti dozanı ikiqat qəbul etmək olmaz!

Müalicə həkiminizlə məsləhətləşmədən preparatın qəbulunu dayandırmayın, qanda şəkərin miqdarı kəskin arta bilər.

Əgər Siz sidikqovucu, insulin və ya sulfonilsidikcövhəri tipli qanda şəkərin miqdarını azaldan digər preparat qəbul edirsinizsə mütləq müalicə həkiminizə məlumat verin.

Cərrahi əməliyyatdan öncə və sonrakı 2 gün müddətində təyin olunmur.

Ağır fiziki yüklə məşğul olan şəxslərdə, həmçinin alkoqoldan istifadə edən şəxslərdə süd turşusu asidozu yaranma təhlükəsi var.

Müalicə dövründə böyrəklərin funksiyası mütləq yoxlanılmalıdır; qanda laktat səviyyəsini ildə ən azı 2 dəfə, həmçinin, mialgiya müşahidə olunarsa yoxlamaq lazımdır.

Anamnezdə aşağıdakı hallar varsa müalicə həkiminizə məlumat verin:

- 1-ci tip şəkərli diabet, böyrək və ya qaraciyər problemi

- antihipertenziv preparatlar qəbul edirsinizsə və ya aşağı qan təzyiqiniz varsa 

- bədəndə susuzlaşmaya səbəb ola bilən qanda şəkərin çox yüksək miqdarı

- susuzlaşmaya səbəb ola bilən digər hallar (qusma, qızdırma, yeməkdən və içməkdən imtina)

- sidikçıxarıcı sistemin təkrarlanan infeksiyaları

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

METAQLİF tiazid və ilgək diuretiklərinin effektini qüvvətləndirərək susuzlaşma və arterial hipotenziyaya səbəb ola bilər.

İnsulin, sulfonilsidikcövhəri, akarboza, salisilatlar, MAO inhibitorları, oksitetrasiklin, AÇF inhibitorları, klofibrat, siklofosfamidlə yanaşı istifadəsi hipoqlikemiyaya səbəb ola bilər.

Eyni zamanda simetidin, β2-adrenoblokatorlar, QSİƏP-lar (o cümlədən SOG-2 inhibitorları), angiotenzin-2 AT-reseptor antaqonistlərinin istifadəsi tövsiyə olunmur.

Qlükokortikosteroidlər, peroral hormonal kontraseptivlər, danazol, epinefrin, qlükaqon, qalxanvari vəzin hormonları, fenotiazin törəmələri, tiazid diuretikləri, nikotin turşusu törəmələri ilə yanaşı hipoqlikemik effekt zəifləyə bilər.

İnyeksiya şəklində β2-adrenomimetiklərin istifadəsi β2-adrenoreseptorların stimulə olunması nəticəsində qanda qlükozanın miqdarının yüksəlməsinə səbəb ola bilər. Bu halda qanda qlükozanın miqdarına nəzarət olunması lazımdır. Ehtiyac olduqda insulin təyin olunur.

Nifedipin metforminin sorulması və Cmax-ı yüksəldir.

Böyrək kanalcıqlarından ifraz olunan kation dərman preparatları (amilorid, diqoksin, morfin, prokainamid, xinidin, xinin, ranitidin, triamteren, trimetoprim və vamkomisin) da metforminin Cmax-ı yüksəldə bilir.

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Preparatın hamilə qadınlar və ana südü ilə qidalanan uşaqlar üçün təhlükəsizliyi, habelə ana südü ilə xaric olması məlum deyil. Hamiləliyin 2-ci və 3-cü trimestrində və laktasiya dövründə istifadəsi əksgöstərişdir.

 

Nəqliyyat vasitəsini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

METAQLİF nəqliyyat vasitəsini və ya digər mexanizmləri idarə etmə qabiliyyətinə təsir göstərmir və ya əhəmiyyətsiz dərəcədə təsir göstərir.

METAQLİF qəbul edərkən başgicəllənmə müşahidə olunarsa nəqliyyat vasitəsini və ya digər mexanizmləri idarə etməyin.

 

İstifadə qaydası və dozası

METAQLİF tablet qida qəbulundan asılı olmayaraq, günün istənilən saatında, amma hər gün eyni vaxtda olmaqla qəbul olunur.

Gündə 1 dəfə 1 tablet olmaqla daxilə qəbul olunur. Tablet ½ stəkan su ilə daxilə qəbul olunur.  

 

Əlavə təsirləri

Həzm sistemində: ürəkbulanma, qusma, ishal, meteorizm, qarında diskomfort əlamətləri (adətən müalicənin əvvəlində), tək-tək hallarda qaraciyər göstəricilərinin pozulması, hepatit (müalicə bitdikdən sonra aradan qalxır)

Maddələr mübadiləsində: diabetik ketoasidoz (sidik və ya qanda keton cisimciklərinin səviyyəsinin yüksəlməsi, halsızlıq, mədədə ağrı, qüvvətli susuzluq, tezləşmiş və dərin nəfəsalma, qeyri-adi yuxululuq və yorğunluq, sürətli çəki itkisi)

Dəri və yumşaq toxumalarda: aralıq nahiyəsinin nekrozlaşan fassiit və ya Furnye qanqrenası – cinsi üzvlərin yumşaq toxumasının ciddi infeksiyası

Qanyaradıcı orqanlarda: çox nadir hallarda – B12 vitamininin sorulmasının pozulması.

Digərləri: Çox nadir hallarda angioödem (üz, dil və ya boğaz nahiyəsində ödem, udqunmada çətinlik, tənəffüs problemləri)

 

Doza həddinin aşılması

Preparat təyin olunduğundan çox dozada qəbul olunubsa müalicə həkiminizə bu haqda məlumat verin.

Əgər preparat təyin olunduğundan çox dozada qəbul olunubsa pasiyentdə laktoasidoz (süd turşusu asidozu) inkişaf edə bilər. Laktoasidozun əlamətləri əhvalın pozulması, qüvvətli ürəkbulanma, qusma, qarında ağrılar, əzələ spazmları, qüvvətli yorğunluq və ya tənəffüsün çətinləşməsi ola bilər. Bu hallar müşahidə olunarsa təcili hospitalizasiya tələb olunur, əks halda laktoasidoz komaya gətirib çıxara bilər.

 

Buraxılış forması

10 tablet ALU-ALU blisterdə. 3 blister içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

 

Saxlanma şəraiti

25ºС temperaturdan yüksək olmayan, işıqdan qorumaqla və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

 

Yararlılıq müddəti

3 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

 

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

 

İstehsalçı

Gliesse pharmaceuticals PVT LTD., İndia.

At, Survey No. 23/3P & 24, Opp. Jeans Factory Daduram Vistar, Bagdol, Tal.-Kathlal, Dist.- Kheda-387 630, Gujarat, İndia.

 

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

DERMAN LLC, Azerbaijan Republic.

Mehdi Abbasov h.2., Nizami distr., AZ 1096 - Baku City, Azerbaijan.

Metaglif 10-1000.jpeg
bottom of page