top of page
Сортировка Медицина

MULTİZAN D3 (xolekalsiferol)

50 000 BV daxilə qəbul üçün örtüklü tabletlər

multizan d3.png
brochure.png

MULTİZAN D3    (Multizan D3)  
D 3vitamini  50 000 BV daxilə qəbul üçün örtüklü tabletlər
 
Tərkibi
Təsiredici maddə:   1 tabletin tərkibində vitamin D3 50.000 BV (1,25 mq xolekalsiferola
                                ekvivalentdir) 500 mq vardır.
Köməkçi maddələr: mikrokristallik sellüloza PH102, silisium dioksid, 
                                susuz dikalsium fosfat, natrium kroskarmelloza, maqnezium stearat.
Örtük:                     Sepifilm LP014 şəffaf, Sepispers quru 5047 qırmızı.

Təsviri
Qırmızı-gəhvəyi rəngli, oval, örtüklü tabletlərdir.

Farmakoterapevtik qrupu
Vitamin preparatı. D vitamini.
ATC kodu: A11CC05.

Farmakoloji xüsusiyyətləri
Farmakodinamikası
D3 vitamini kalsium və fosfor mübadiləsinin tənzimləyicisi olub, nazik bağırsaqdan kalsiumun absorbsiyasını sürətləndirir, böyrəklərdə kalsium və fosfatların reabsorbsiyasını tənzimləyir, mineral duzların qandakı konsentrasiyalarının saxlanmasını, sümüklərin kalsifikasiya prosesini, skeletin düzgün formallaşmasını və sümük strukturunun qorunmasının təmin edir. Kalsium ionlarının qandakı konsentrasiyası skelet əzələlərinin tonusunun və miokard funksiyasının saxlanmasına, sinir impulslarının ötürülməsinə, qanın laxtalanma prosesini şərtləndirən bir sıra mühüm biokimyəvi proseslərə, həmçinin, limfokinlərin yaranmasına təsir göstərməklə immun sistemin fəaliyyətinin yaxşılaşdırılmasına təsir göstərir. D3 vitamini qalxanabənzər ətraf vəzin normal funksiyası üçün zəruridir. 
Yaşlandıqca günəş şüalarının altında keçirilən vaxt azaldığı üçün dəridə D3 vitaminin sintez qabiliyyəti azalır. Böyrək funksiyasının zəifləməsi ilə əlaqədar böyrəklərdə istehsal olunan D vitaminin aktiv metaboliti olan 1,25(OH)2D-nin səviyyəsi azalır ki, bu da yaşlılar arasında D vitamini çatışmazlığının geniş yayılmasına şərait yaradır.
D vitamini çatışmazlığı zamanı uşaqlarda skeletin kalsifikasiyası pozulur (bu, raxitin inkişafına səbəb olur), böyüklərdə isə sümüklərin dekalsifikasiyası müşahidə olunur (bu, osteomalyasiyaya səbəb olur). 
D vitamini kalsiumun absorbsiyası və normal sümük mübadiləsi üçün tələb olunur. Onun xroniki çatışmazlığı parathormon sintezinin artmasına, ikincili hiperparatireoidizmə, sümük toxumasında metabolizmin aktivləşməsinə və bunların nəticəsində sümük kütləsinin sürətli itkisinə, sümüklərin kövrəkliyinə və sınıqlara səbəb olur. Hormonal pozğunluqlarla əlaqədar tez-tez osteoporozun inkişaf etməsi nəticəsində menopauza dövründə olan qadınlarda D vitamininə olan tələbat yüksəlir. D vitamininin qəbulu, xüsusilə kalsium ilə birlikdə, sümük toxumasının itkisinin ləngiməsinə və sınıqların azalmasına səbəb olur. D vitaminin və kalsiumun qəbulu osteoporozun müalicəsi və profilaktikasının vacib hissəsidir. 
Kanserogenliyi, mutagenliyi, reproduktiv funksiyanın pozulması
Heyvanlarda yüksək dozada xolekalsiferolun qəbulu (insanlar üçün icazə verilən dozadan 4-15 dəfə yüksək) teratogen təsir göstərdiyi və anatomik qüsurların (supravalvular aorta daralması) yaratdığı müəyyən edilmişdir.


Farmakokinetikası
D vitaminin farmakokinetikası kifayət qədər öyrənilmişdir. Peroral qəbuldan sonra xolekalsiferol həzm traktından (nazik bağırsaqda) yaxşı sorulur (60-90%; hipovitaminoz zamanı, demək olar ki, tamamilə). Qaraciyərdə və böyrəklərdə metabolizmə uğrayır. Qaraciyərdə 25-hidroksilaza fermentinin təsirindən oksidləşərək qeyri-aktiv metaboliti 25-hidroksixolekalsiferola - 25(OH)D3 (kalsifediol) çevrilir, sonra bu metabolit böyrəklərdə 1-alfa hidroksilaza fermentinin təsirindən yenidən oksidləşərək aktiv metaboliti 1,25-hidroksixolekalsiferola (kalsitriol) - 1,25(OH)2D3 çevrilir. Bu metabolitlər qan, plazma və limfa sistemində xüsusi alfa-qlobulin ilə bağlanaraq xilomikron və lipoproteinlər şəklində dövr edirlər. 
Böyük miqdarda sümüklərdə, daha az miqdarda - qaraciyərdə, əzələlərdə, qanda və nazik bağırsaqda toplanır. D vitamini orqanizmdə piy və əzələ toxumasında depolanır. D vitamini plasentar baryeri aşır və az miqdarda ana südünə keçir.
D vitaminin və onun metabolitlərinin böyük bir hissəsi orqanizmdən ödlə və nəcislə, çox az bir hissəsi isə böyrəklərlə xaric olur. Kumulyasiya xüsusiyyətinə malikdir.
Preparatın qəbulundan 12-24 saat sonra qanda Ca2+ miqdarının artması başlayır, terapevtik təsiri 10-14 gündən sonra qeyd olunur və 6 aya qədər davam edir.
Xüsusi qrup xəstələrdə preparatın farmakokinetikasının xüsusiyyətləri
Böyrək funksiyası pozulmuş xəstələrdə sağlam könüllülərlə müqaisədə metabolik təmizlənmə sürətinin 57% azalması müşahidə edilmişdir. Malabsorbsiya sindromu olan könüllülərdə, D vitaminin sorulmasının azalması, xaric olunmasının isə sürətlənməsi müşahidə edilmişdir.
Artıq çəkidən əziyyət çəkən könüllülər günəş şüaları altında olduqda belə orqanizmdə D vitamininin səviyyəsini saxlaya bilmirlər, buna görə onlara daha yüksək dozalarda təyin edilməsi tələb olunur.

İstifadəsinə göstərişlər
D vitamini defisitinin müalicəsi.

 

Əks göstərişlər
- D vitamininə və ya preparatın digər komponentlərindən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq. 
- D hipervitaminozu.
- Hiperfosfatemiya ilə böyrək osteodistrofiyası.
- Hiperkalsiemiya və/və ya hiperkalsiuriya (qanda və sidikdə kalsiumun səviyyəsinin yüksəlməsi).
- Nefrokalsinoz.
- Böyrəkdaşı xəstəliyi.
- Ağır böyrək çatışmazlığı.
- 18 yaşa qədər uşaqlar.
- Hamiləlik dövrü.
Aşağıdakı hallarda D vitaminini ehtiyatla qəbul edin:
-sarkoidoz.

 

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri
Hiperkalsiemiyanın qarşısını almaq üçün müalicə həkim nəzarəti altında aparılmalıdır. Kalsium tərkibli qida əlavələri həkim nəzarəti altında istifadə edilməli və kalsium və fosfat səviyyələrinə nəzarət olunmalıdır. Yumşaq toxumaların kalsifikasiya riski də nəzərə alınmalıdır. Kalsiumun absorbsiyası oral natrium sulfat və ya parenteral maqnezium sulfat istifadəsi ilə azaldıla bilər. 
D vitamini böyrək funksiyası pozulmuş xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir, preparatı qəbul edərkən kalsium və fosfat səviyyəsinin monitorinqi tövsiyə olunur. 
Xolekalsiferol ağır böyrək çatışmazlığı olan xəstələrdə normal şəkildə metabolizə oluna bilmədiyindən, bu cür pasiyentlərə D vitamininin digər formaları təyin olunmalıdır.
Müvafiq dərmanlarla (ürək qlikozidləri, diuretiklər) müalicə alan ürək-damar xəstəlikləri olan pasiyentlərdə D vitamini istifadə edilərkən diqqətli olmaq lazımdır. 
Yaşlılarda D vitamininin yüksək dozasının (500 000 BV birdəfəlik dozada) peroral qəbulu sınıq riskini artırdığını və bu artımın ən çox dərman qəbulundan sonra ilk 3 ayda müşahidə olunduğu bildirilir.
D vitamini ilə müalicə əvvəllər diaqnoz olunmayan ilkin hiperparatireozu aşkar edə bilər. Qan zərdabında korreksiya olunmuş kalsium səviyyəsi yükləmə rejiminin bitməsindən 1 ay sonra və ya ilkin hiperparatireoz aşkar edildikdə D vitamini qəbulu başladıqdan sonra yoxlanılmalıdır.
Hiperkalsiuriya vəziyyətində (300 mq-dan çox (7,5 mmol)/24 saat) və ya böyrək funksiyasının pozulmasının əlamətləri olduqda doza azaldılmalı və ya müalicə dayandırılmalıdır.
Artıq D3 vitamini ilə müalicə alan pasiyentlərdə, D3 vitamini ilə zəngin qidalardan, süddən istifadə edildikdə və pasiyentin günəşə məruz qalması ilə əlaqəli hallarda D3 vitamininin ümumi dozasına düzəliş edilməlidir.
Xolekalsiferol, D vitaminin aktiv formasına qədər yüksək metabolizm riski səbəbilə sarkoidozlu xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir. Belə xəstələrdə qan zərdabında və sidikdə kalsium səviyyəsinin monitorinqi aparılmalıdır. Oxşar monitorinq anaları müalicəvi dozada D vitamini qəbul edən uşaqlara da aparılmalıdır. Bəzi uşaqlar D vitamininə qarşı yüksək həssaslıqla reaksiya göstərə bilərlər. Qalaktoza və fruktoza dözümsüzlüyü, qlükoza-qalaktoza malabsorbsiyası, laktaza çatışmazlığı və saxaroza-izomaltoza çatışmazlığı kimi nadir irsi problemi olan xəstələr bu preparatı qəbul etməməlidirlər.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri
Qıcolma əleyhinə preparatlarla (məs., fenitoin), hidantoin, barbituratlar və ya pirimidon (və qaraciyər fermentlərini induksiyalaşdıran digər vasitələr), qlükokortikoidlərlə birgə istifadəsi D vitaminin təsirini zəiflədə bilər (metabolik inaktivasiya səbəbilə). 
D vitaminin digitalis və ya digər ürək qlikozidləri ilə birgə istifadəsi zamanı onların toksiki təsirini (aritmiya) gücləndirə bilər. Buna görə, bu pasiyentlərə ciddi həkim nəzarəti, həmçinin qanda kalsiumun səviyyəsinin və EKQ monitorinqi tələb olunur.
Xolestiramin kimi ion mübadiləsi qatranlarının və ya parafin yağı kimi laksativ vasitələrin birgə istifadəsi D vitamininin mədə-bağırsaqdan absorbsiyasını azalda bilər.
Tiazid diuretikləri kalisumun sidiklə ekskresiyasını azaldır. D vitamininin yüksək dozada diuretiklərlə birgə qəbulu orqanizmdə kalsium miqdarının artmasına səbəb ola bilər. Tiazid diuretiklərlə birgə müalicəsi zamanı qanda kalsiumun konsentrasiyasının monitorinqi aparılmalıdır.
Sitotoksik agent olan aktinomisin və imidazol kimi antifunqal vasitələr D vitamini ilə qarşılıqlı təsiri zamanı 25-hidroksixolekalsiferolun 1,25-dihidroksixolekalsiferola çevrilməsini inhibə edir. 
Kalsiumtərkibli qidaların və ya preparatların yüksək dozada istifadəsi hiperkalsiemiya riskini yüksəldir.
Metastatik kalsifikasiya riski səbəbilə D hipervitaminozu zamanı hiperkalsiemiyanı azaltmaq məqsədilə fosfat məhlullarından istifadə edilməməlidir. Tərkibində maqnezium olan məhsullar (məsələn, antasidlər) qəbul edilməməlidir, çünki bu hipermaqneziemiya riskini yüksəldir.
D vitamini tərkibində fosfor olan preparatların absorbsiyasını və hiperfosfatemiya riskini artırır.
Hiperkalsiemiyanın müalicəsi zamanı D vitamininin kalsitonin, etidronat, qallium nitrat, pamidronat, plikamisin kimi preparatlarla birgə istifadəsi bu preparatların antaqonist təsirinə səbəb ola bilər.

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi
Hamilə qadınlarda xolekalsiferolun istifadəsi ilə bağlı məhdud məlumatlar var. Heyvanlar üzərində tədqiqatlar onun reproduktiv toksikliyini göstərmişdi. Ayrıca, hamilə qadınlarda D vitamini doza həddinin aşılmasından qaçınmaq lazımdır, çünki uzunmüddətli hiperkalsiemiya bəzən fiziki və zehni inkişafın ləngiməsi, uşaqda supravalvulyar aorta stenozu və retinopatiya ilə əlaqələndirilir.
Hamiləlik və laktasiya dövründə olan qadınlar üçün tövsiyə olunan gündəlik doza 400 BV təşkil edir, lakin D vitamini çatışmazlığı olan qadınlar üçün daha yüksək doza (günə 2000 BV-ə qədər) lazım ola bilər. Hamiləlik dövründə qadınlar öz müalicə həkimlərinin tövsiyələrinə riayət etməlidirlər.
D vitamini və onun metabolitləri ana südünə keçir; lakin, körpələrdə ana südündəki D vitaminilə doza həddinin aşılması halları qeydə alınmamışdır. Uşağa D vitamini təyin edərkən həkim ananın qəbul etdiyi D vitamininin dozasını da nəzərə almalıdır. Hamiləlik və laktasiya dövründə D vitaminin yüksək dozada (50 000 BV) qəbul olunması tövsiyə edilmir.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri
Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsir göstərmir.

 

İstifadə qaydası və dozası
Multizan D3 örtüklü tabletlər qida qəbulundan asılı olmayaraq qəbul edilir. 
D vitamini çatışmazlığının korreksiyası, həmçinin dəstəkləyici terapiya məqsədilə doza D vitamini defisitinin ağırlıq dərəcəsindən və müalicəyə cavabından asılı olaraq fərdi təyin olunur. Müalicə müddəti xəstəliyin gedişindən asılıdır.
Multizan D3 örtüklü tabletləri daxilə çeynəmədən, kifayət qədər maye ilə qəbul etmək tövsiyə edilir.
D vitamini defisitinin müalicəsi: 6-8 həftə müddətində, Multizan D3 1 tabletdən (50 000 BV) həftədə 1 dəfə, sonra dəstəkləyici müalicəyə keçirilməlidir.
Dəstəkləyici terapiya: 1400 - 2000 BV/günə hesabı ilə, bu isə Multizan D3 1 tabletdən (50 000 BV) ayda bir dəfə qəbuluna uyğundur. Müalicə hədəf səviyyəsinə çatdığını təsdiqləmək üçün qan zərdabında 25-(OH) D konsentrasiyasının növbəti 3-4 ay ərzində nəzarəti altında həyata keçirilir.
Osteoporoz: 800 - 1000 BV/günə hesabı ilə, bu isə Multizan D3-ün həftəlik 7000 BV dozada qəbuluna uyğundur.
Yıxılma və sınıq riski olan yaşlı xəstələr üçün D vitaminin tövsiyə olunan dozası gündə 2000 BV təşkil edir. Qida qəbulu ilə kalsium qəbulu kifayət etmədikdə əlavə olaraq kalsium preparatları təyin olunmalıdır.
Böyüklərdə və yaşlılarda D vitaminin defisiti (qan zərdabında 25-(OH) D <25 nmol/l və ya <10 nq/ml): 
12 həftə müddətində, 800 – 4000 BV/günə hesabı ilə qəbul edilir.
Böyüklərdə və yaşlılarda D vitamini çatışmazlığı (qan zərdabında 25-(OH) D = 25-50 nmol/l və ya 10-20 nq/ml): 800 – 1600 BV/günə hesabı ilə üzun müddət qəbul edilir.
D vitamini çatışmazlığı riski yüksək olan bəzi xəstələr üçün daha yüksək dozalar tələb oluna bilər və qanda 25-(OH) D səviyyəsinə nəzarət edilməlidir:
- xəstəxanaya yerləşdirilmiş şəxslər;
- tünd rəngli dərisi olan şəxslər;
- absorbsiyası pozulmuş pasiyentlər - malabsorbsiya, qlütein enteropatiya, bağırsağın iltihabi xəstəliklərindən əziyyət çəkənlər də daxil olmaqla;
- qoruyucu geyim və ya günəşdən qoruyucu vasitələrin daimi istifadəsi səbəbindən günəş şüasına məhrum  qalan insanlar;
- piylənmədən əziyyət çəkən insanlar;
- osteoporoz diaqnozu qoyulmuş şəxslər;
- yanaşı dərman vasitələrini qəbul edən insanlar (məsələn, antikonvulsantlar, qlükokortikoidlər)
- D vitamini çatışmazlığından müalicə alan, dəstəkləyici terapiyaya ehtiyacı olan insanlar. 
Müalicəyə başlamazdan əvvəl qanda kalsium və fosfor səviyyələrini təyin etmək lazımdır.
Müalicənin effektiv olması üçün qida ilə kalsiumun kifayət qədər qəbul edilməsi təmin olunmalıdır.
Əks halda əlavə olaraq kalsium preparatlarının qəbulu tövsiyə olunur.
D vitaminin dozasını seçərkən onun digər mənbələrdən (qida məhsulları, qida əlavələri və günəş şüaları) istehlak miqdarını nəzərə almaq lazımdır. Doza fərdi olaraq seçilir. D vitamini ilə müalicə zamanı effektə nail olmaq üçün kalsium və fosforun qəbulu səviyyəsi böyük əhəmiyyət kəsb edir.
D vitaminini müalicəvi dozalarda qəbul edən xəstələrdə qusma yaranarsa qan zərdabında kalsiumun səviyyəsi mütəmadi yoxlanılmalıdır.
Hemodializ xəstələrində qan zərdabında yüksək fosfat konsentrasiyasına nəzarət etmək üçün fosfatbirləşdirən agentlərin (fosfat-binderlərin) təyin olunması dəyərləndirilməlidir. D vitamini ilə müalicə zamanı fosfatların sorulmasının sürətlənməsi səbəbindən fosfatbirləşdirən preparatların dozasının artırılması tələb oluna bilər.
Qan zərdabında kalsium və fosforun hasili (Ca×P, mq/dL) 60-dan çox olmamalıdır.
Malabsorbsiya və ya qaraciyər xəstəlikləri zamanı D vitamini çatışmazlığının müalicəsi üçün daha yüksək dozada (hər gün 6000-10000 BV) istifadəsi tələb olunur. Hipoparatireoidizm səbəbilə yaranmış hipokalsiemiyanın müalicəsi üçün D vitamini 2,5 mq-a (100 000 BV) qədər dozada istifadə edilə bilər.

 

Xəstə monitorinqi
Aşağıdakı göstəricilər xəstələrin monitorinqində faydalı ola bilər (zəruri hallarda xəstənin vəziyyətindən asılı olaraq digər testlərin göstəriciləri tələb oluna bilər):
•    Qanda kalsiumun konsentrasiyası və ya plazmada ionlaşmış kalsiumun səviyyəsi. Dar terapevtik diapazon səbəbindən müalicənin erkən dövründə bu göstəriciləri həftədə ən azı bir dəfə, daha sonra dövri olaraq təyin etmək tövsiyə olunur. Mümkünsə, qanda həm sərbəst, həm də birləşmiş kalsiumun konsentrasiyasını təyin etməyə tövsiyə olunur. 
•    Qan plazmasında qələvi fosfatazanın səviyyəsi, qanda fosfatların konsentrasiyası, sutkalıq sidikdə kalsiumun konsentrasiyası, sidikdə kalsium/kreatinin nisbəti. Müalicə zamanı bu göstəriciləri hər 1-3 ayda müəyyən etmək tövsiyə olunur.
•    Qan plazmasında sidik cövhəri və kreatinin. Müalicəvi dozalar qəbul edən xəstələrdə mütamadi müəyyən edilməsi tövsiyə olunur.
Xüsusi qrup xəstələrə dair əlavə məlumatlar
Uşaqlarda istifadəsi
18 yaşdan kiçik uşaqlar tableti təhlükəsiz şəkildə uda bilmədikləri üçün bu yaşda istifadəsi tövsiyə edilmir.
Yaşlılarda istifadəsi
Tədqiqatlar göstərir ki, yaşlı insanlarda dərinin D3 vitamini sintez qabiliyyətinin azalması, günəş şüalarının altında keçirilən vaxtın azalması, böyrək funksiyasının zəifləməsi və ya D vitamininin absorbsiyasının zəifləməsi səbəblərindən D vitamininə olan ehtiyac arta bilər. Doza seçimi qan zərdabında 25-hidroksixolekalsiferolun konsentrasiyasına əsaslanaraq edilməlidir.
Böyrək/qaraciyər çatışmazlığı zamanı istifadəsi
Dozaya düzəliş edilməsi tələb olunmur. D3-ün uzunmüddətli istifadəsi tələb olunan hallarda böyrək funksiyasının monitorinqi aparılmalıdır. Ağır böyrək çatışmazlığı zamanı o, kalsiumla kombinasiyada istifadə olunmamalıdır.
Qaraciyər xəstəlikləri zamanı D vitamini çatışmazlığının müalicəsi üçün daha yüksək dozada istifadəsi tələb olunur. Doza seçimi qan zərdabında 25-hidroksixolekalsiferolun konsentrasiyasına əsaslanaraq edilməlidir.
Preparatın qəbulu unudulduqda buraxılmış dozanın əvəzinə ikiqat doza qəbul etməyin!
Həkiminizlə məsləhətləşmədən dərmanın qəbulunu dayandırmayın!
Əgər Sizin hər hansı bir şübhə və ya sualınız varsa, həkiminizlə əlaqə saxlayın.

 

Əlavə təsirləri
Müşahidə olunan əlavə reaksiyalar orqan sistemlərinə və rastgəlmə tezliyinə görə aşağıdakı kimi təsnif edilir: çox tez-tez (≥1/10); tez-tez (≥1/100-dən <1/10-dək); bəzən (≥1/1000-dən <1/100-dək); nadir (≥1/10000-dən <1/1000-dək); çox nadir (<1/10000); məlum olmayan tezlikdə (mövcud məlumatlar başvermə tezliyini müəyyən etmək üçün kifayət deyil).
D3 vitamininin yüksək dozalarda və nəzarət olunmayan müddət ərzində istifadəsi aşağıdakı arzuolunmaz təsirlərin meydana çıxmasına səbəb ola bilər.
İmmun sistemə
Məlum olmayan tezlikdə: angioedema, qırtlağın ödemi kimi hiperhəssaslıq reaksiyaları.
Maddələr mübadiləsinə və qidalanmaya
Bəzən: hiperkalsiemiya və hiperkalsiuriya.
Dəri və dərialtı piy toxumasına
Nadir hallarda: qaşınma, səpgi və övrə.
Uşaqlarda, xüsusilə xolekalsiferolun 45 mkq (1800 BV)/günə dozada uzunmüddətli qəbulundan sonra boy artımının ləngiməsi yarana bilər.
Hiperkalsiemiya səbəbilə D vitamini hipervitaminozunun erkən əlamətləri: qəbizlik, adətən uşaqlarda və yeniyetmələrdə; ishal; ağızda quruluq; uzunmüddətli baş ağrısı; həddindən artıq susuzluq (polidipsiya); sidik ifrazının və ya ifraz olunan sidiyin miqdarının artması (poliuriya), xüsusilə gecə vaxtı; iştahanın azalması; ağızda metal dadı; ürəkbulanma və ya qusma (adətən uşaqlarda və yeniyetmələrdə); yorğunluq və ya zəiflik.
Hiperkalsiemiya səbəbilə D vitamini hipervitaminozunun gecikmiş əlamətləri: sümüklərdə ağrılar; sidiyin bulanıqlığı; arterial hipertenziya; fotosensibilizasiya və ya gözlərin qıcıqlanması; aritmiya; dərinin qaşınması; süstlük (yuxululuq); əzələ ağrıları; ürəkbulanma və ya qusma; pankreatit (qarın nahiyəsində kəskin ağrılar); psixoz; bədən çəkisinin sürətlə azalması.
Arzuolunmaz effektlər baş verdikdə həkimə müraciət edin. Bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizə məlumat verin. 

Doza həddinin aşılması
Doza həddinin aşılması, hiperkalsiemiyanın və onunla bağlı təsirlərin (hiperkalsiuriya, ektopik kalsifikasiya, böyrəklərin və ürək-damar zədələnmələrin) yaranmasına səbəb ola bilər. 
Əlamətləri: anoreksiya, ürəkbulanma, qusma, ishal, yorğunluq, poliuriya, tərləmə, susuzluq, baş ağrısı, başgicəllənmə, sümük ağrıları, ürək ritminin pozulması, böyrək funksiyasının pozulması. D vitaminin toksiki təsirləri adətən yenidoğulmuşlarda və uşaqlarda müşahidə olunur.
Malicəsi: preparatın qəbulu dayandırılmalıdır. Kalsium az olan pəhriz və bol maye qəbul olunmalıdır.
Zərurət yaranarsa, müalicə xəstəxana şəraitində aparıla bilər. Hiperkalsiemiya davam edərsə, prednizolon qəbuluna başlanılmalıdır. Şiddətli hiperkalsemiya kalsitonin, etidronat, pamidronat və ya qallium nitrat ilə müalicə edilə bilər. Hiperkalsemik kriz zamanı, kalsiumun orqanizmdən xaric olunmasını sürətləndirmək məqsədilə natrium xlorid məhlulu və ilgək diuretiklərin istifadəsi ilə intensiv dehidratasiya aparılmalıdır. Ürək aritmiyaların müalicəsi davamlı ürək monitorinqi ilə kiçik dozada kaliumla aparıla bilər.

Buraxılış forması
Multizan D3 50 000 BV örtüklü tabletlər. 
8 və ya 15 tablet, alüminium blisterdə. 1 blister, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır. 

Saxlanma şəraiti
30ºC-dən yüksək olmayan temperaturda, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. 

Yararlılıq müddəti
3 il. 
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti
Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı
Quest Vitamins Middle East Fze.
Dubai, U.A.E., Jebel-Ali Free Zone, Plot S20708A. 

Lisenziya sahibi
LAMYRA LLP, Böyük Britaniya.
49 Farringdon  Road, London.

 

bottom of page