top of page
Сортировка Медицина

SEFTEM (Ceftem)

seftazidin 1,0 qr. 

ceftem.png
brochure.png

Tərkibi:

1 flakonda 1000 mq seftazidim inyeksiya məhlulu hazirlamaq üçün toz,

1 ampulda 10 ml inyeksiya üçün su vardır. 

Təsviri: İnyeksiya məhlulu üçün süd rəngli kristallik tozdur.

Həlledici: şəffaf, rəngsiz məhluldur.

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası: Seftazidim peptidoqlükanın sintezi prosesinə fermentativ təsir göstərən penisillinlə əlaqəli zülalları (PBP 3) parçalayır. Məlumdur ki, PBP-lərin bəzisi transpeptidaza kimi fəaliyyət göstərir. Peptidoqlikan xətti zəncir şəklində sintez olunur. Seftazidim peptidoqlikanın zəncirləri arasında çarpaz əlaqəni pozduğu üçün hüceyrə divarının zədələnməsinə və bakteriya hüceyrəsinin lizisinə səbəb olur. Nəticədə mikroorqanizmlərin hüceyrə divarlarının sintezini pozaraq bakterisid təsir göstərir. Geniş antimikrob təsir spektrinə malikdir (gentamisin və digər aminoqlikozid qrupu antibiotiklərə rezistent olan törədici ştammlar da daxil olmaqla). Bir çox β-laktamazalara, qram (-) və qram (+) bakteriyaların ifraz etdiyi plazmid və ya xromosomlara, ampisillin və digər sefalosporinlərə rezistent olan ştamlara qarşı davamlıdır. Seftazidim bir çox qrammənfi, qrammüsbət və anaerob bakteriyalara qarşı fəaldır.
Farmakokinetikası: 1q seftazidim v/d yeridildikdən sonra qanın plazmasında Cmax 139 mkq/ml və ə/d yeridildikdən sonra isə Cmax 43 mkq/ml yaradır. Seftazidimin plazma zülaları ilə birləşməsi 10%-dir. Preparat orqanizmdə yaxşı paylanır. Sidik, öd, sinovial, plevral və abdominal mayedə, göz kamerlarının tərkibi, limfatik maye, sümük toxuması, miometrium, miokard, dəri toxuması, skelet əzələsi, bəlğəm və plevrada terapevtik konsentrasiya yaradır. Preparat orqanizmdə iltihabi proses olmadıqda hematoensefalik baryerdən çətin keçir. Beyin qişalarının iltihabi xəstəliyində baş beyin-onurğa beyni mayesində terapevtik konsentrasiya yaradır. Plasentar baryerdən asan keçir, ana südü ilə xaric olur. Orqanizmdə metabolizasiya olunmur. Preparat parenteral yeridildikdən sonra yarımxaricolma dövrü (1,8 -2,2 saat) ilə əlaqədar plazmada onun konsentrasiyası azalır. Seftazidim yumaqcıq filtrasiyası üsulu ilə sidiklə dəyişilməmiş şəkildə eliminasiya olur; əzələdaxilinə və venadaxilinə yeridilən dozanın təxminən 80-90%-i 24 saat ərzində sidiklə xaric olur; 82%-i orqanizmdən ilk 8 saat ərzində ekskresiya olur. Seftazidimin sidikdə səviyyəsi yüksəkdir. Preparatın ödlə ekskresiyası (1%-dən az hissəsi) azdır, amma öddə səviyyəsi bəzi patogenlər üçün MİK-dan artıqdır.Seftazidimə qarşı rezistentlik xromosom mutasiyası və ya R-plazmidlərin qazanılması nəticəsində yaranır. Antibiotikin keçiriciliyi azala və ya PBP-nin strukturunun dəyişilməsi ola bilər. Seftazidimə qarşı davamlılığa nadir halda betalaktamazalar tərəfindən hidrolizə uğraması səbəb ola bilər.

İstifadəsinə göstərişlər
Preparat bəzi patogen mikroorqanizmlərin həssas ştammları hesabına yaranan infeksiyaların müalicəsində tövsiyyə olunur:

- Tək törədici tərəfindən baş verən infeksiyalar

- 2 və ya daha artıq törədici tərəfindən törədilən qarışıq infeksiyalar
- Ağır dərəcəli infeksiyalar, xəstəxanadaxili infeksiyalar da daxil olmaqla: septisemiya, bakteriemiya, peritonit, meningit, immuniteti zəifləmiş xəstələrdə baş verən respirator infeksiyalar, infeksiyalaşmış yanıqlar 
- Tənəffüs yollarının infeksiyaları və mukovissidozlu xəstələrdə baş verən infeksiyalar 
- LOR orqanların infeksiyaları
- Sidikçıxarıcı yolların infeksiyaları 
- Dəri və yumşaq toxumaların infeksiyaları 

- Sümük və oynaqların infeksiyaları 

- MBT, öd kisəsi və  ödçıxarıcı yolların, qarın boşluğunun infeksiyaları

- Müxtəlif orqanlarda aparılan cərrahi əməliyyatdan (əsasən də, prostat vəzidə transuretral rezeksiya) sonra infeksion fəsadların profilaktikası

- Hemodializ  nəticəsində yaranan infeksiyalar

- Ambulator peritoneal dializ (CAPD)

Əks göstərişlər:

Seftazidimə və ya preparatın köməkçi maddələrindən hər hansı birinə və ya digər sefalosporin qrupu antibiotik-lərinə, penisillinə, monobaktam və karbapenemə qarşı yüksək həssaslıq. Böyrək çatışmazlığı, MBT xəstəlikləri, hamiləlik, laktasiya zamanı, yenidoğulmuşlara ehtiyatla təyin olunmalıdır. 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi: Ceftem plasentadan keçir və amniotik mayedə aşkar oluna bilər. Seftazidim yalnız təhlükə risk-fayda hesabatı qiymətləndirildikdən sonra hamiləlik zamanı ehtiyatla istifadə oluna bilər. Seftazidim kiçik konsentrasiyada insan südünə ifraz olunur.

İstifadə qaydası və dozası
Doza fərdi olaraq xəstəliyin ağırlıq dərəcəsindən, lokalizasiyasından, törədicinin növü və onun preparata qarşı həssaslığından, xəstənin yaşına və böyrək funksiyasına görə təyin edilir. 
Ceftem venadaxili və ya dərin əzələdaxili istifadə edilir. 

Sutkalıq doza 1q-dan 6 q-a qədər təşkil edir. Bu doza 2-3 qəbula bölünməklə ə/d və ya v/d yeridilir.

Böyüklər və 14 yaşdan yuxarı yeniyetmələr: Əksər infeksiyalarda məsləhət görülən sutkalıq doza hər 8 saatdan bir 1q və ya hər 12 saatdan bir 2q v/d və ya ə/d yeridilir. Sidikçıxarıcı yollarının və orta ağır dərəcəli infeksiyalarda 500 mq və ya 1q hər 12 saatdan bir tətbiq edilir. Çox ağır infeksiyalar zamanı, xüsusilə də zəifləmiş immunitetli, neytropeniyalı xəstələrdə 2q hər 8 və ya 12 saatdan bir, 3q hər 12 saatdan bir  yeridilir. Ağciyərlərin fibroz–kistoz psevdomonal infeksiyaları zamanı (normal böyrək funksiyası olan) 100-dən 150 mq/kq–a qədər doza gün ərzində 3 qəbula bölünməklə tətbiq edilir. Normal böyrək funksiyası olan xəstələrə 9 q/sut doza istifadə olunub. Prostat vəzinin cərrahi əməliyyatının profilaktikası məqsədilə mütləq 1q seftazidim  anesteziyanın induksiyasında yeridilməlidir. İkinci doza kateterin xaric edilməsi zamanı tətbiq edilə bilər.

Uşaqlar və 2 aydan yuxarı körpələr: məsləhət olunan sutkalıq dozası hər 8 saatdan bir gündə 3 dəfə qəbula bölünməklə hər kq bədən çəkisinə 30 mq-dan 100 mq-a qədər təşkil edir. Fibroz-kistoz xəstəliyi olan, meningit və immundepressiv uşaqlarda seftazidimin sutkalıq dozası 3 dəfə qəbula bölünməklə hər kq bədən çəkisinə 150 mq-a qədər (gündə 6 q seftazidimdən artıq olmayaraq) artırıla bilər.

Yenidoğulmuşlar və 2 aya qədər olan körpələr: məsləhət olunan sutkalıq dozası gündə 2 qəbula bölünməklə hər kq bədən çəkisinə 25-60 mq-a qədər təşkil edir

Yaşlı, xüsusilə 80 yaşdan yuxarı xəstələr: Yaşlı xəstələrdə kreatininin klirensi aşağı olduğu üçün seftazidimin dozası sutkada

3 q-dan artıq olmamalıdır.

Böyrək çatışmazlığı olan xəstələr: dozanın azaldılması tələb olunur.

İnyeksiya məhlulunun hazırlanması

Kiçik dozaların alınması üçün əlavə olunacaq həcm və konsentrasiyası

 

Ceftem əzələdaxili dərin və ya venadaxili təyin oluna bilər.

Ə/D yeridilmə zamanı inyeksiya üçün suyu həlledici kimi istifadə etmək lazımdır. Ə/d inyeksiya üçün digər həlledicilər kimi: 0.5% və ya 1%-li lidokain məhlulu istifadə oluna bilər. Ə/d inyeksiya böyük sağrı əzələsinin yuxarı bayır kvadratı və ya budun lateral nahiyəsinə yeridilməlidir.
Seftazidim məhlulu bilavasitə venaya yeridilə bilər. Əgər ehtiyac olarsa böyük dozalar v/d inyeksiya (in bolus) 3-5 dəq. müddətində yeridilə bilər. V/D yeridilmə zamanı inyeksiya üçün su durulaşdırıcı kimi istifadə olunur.

Ə/D inyeksiya: Durulaşdırıcı məhlulu flakona yeridin (3 ml məhlul 1q Ceftem üçün) və həll olunması üçün çalxalayın. Məhlul 1-2 dəqiqə müddətində şəffaflaşmalıdır. Seftazidim tozu həll olan zaman karbon qazı xaric olunur və flakonun daxilində təzyiq yaranır. Təzyiqin normallaşması üçün qazçıxarıcı iynə rezin tıxaca yeridilməli və inyeksion məhlul çəkilməmişdən əvvəl çıxarılmalıdır. Şprisin porşenini tam axıra qədər basın. Flakonu çevirin, sonra isə iynəni rezin tıxaca yeridin. Əmin olun ki, iynə məhlulun içində qalır və adi qaydada flakonun içindəkini çəkin. Çəkilmiş məhlulun içində karbon qazı qabarcıqları ola bilər, hansılar ki inyeksiyadan əvvəl şprisdən çıxarılmalıdır.

V/D inyeksiya: 10 ml (1 q və 2 q doza üçün) durulaşdırıcı məhlulu flakona yeridin və həll olunması üçün çalxalayın. Məhlul 1-2 dəqiqə müddətində şəffaflaşmalıdır. Antibiotik həll olan zaman karbon qazı xaric olunur və flakonun daxilində təzyiq yaranır. Flakonda təzyiqi aradan qaldırmaq üçün iynəni yeridin. Məhlul hazırlanan kimi  dərhal istifadə olunmalıdır. Əks təqdirdə, flakonun daxilində yarana bilən əlavə təzyiq xəstəyə yeridilməmişdən əvvəl xaric edilməlidir.

Əlavə təsirləri:

Həzm sisteminə: ishal, ürəkbulanma, qarında ağrılar, ALT, AST, LDH tranzitor yüksəlməsi, çox nadir hallarda sarılıq.

Dəri və yumşaq toxumada: multiformalı eritema, Stivens–Conson sindromu və toksik epidermal nekroliz, nadir hallarda – qaşınma, urtikal səpgi, angioödem, toksiki epidermal nekroliz.

MSS və periferik ss-ndə: başağrısı, başgicəllənmə.

Sidik-ifrazat sistemində: qanda sidik cövhərinin, sidik cövhəri azotunun və/və ya kreatinin tranzitor yüksəlməsi, böyrək funksiyasının pozulması.

Yerli reaksiyalar: v/d yeridilmə zamanı flebit və ya tromboflebit; ə/d yeridilmə zamanı yeridilmə nahiyəsində ağrı, yanma, qalınlaşma.


Buraxılış forması

1 q toz, rezin tıxac, polipropilen disk ilə təchiz edilmiş alüminium qapaqla möhürlənmiş həcmi 20 ml olan flakonda. 10 ml inyeksiya üçün su, ampulda.

1 flakon toz (20 ml) və 1 ampul (10 ml), içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırlır.

Saxlanma şəraiti:

30ºС-dən yuxarı olmayan temperaturda, quru, qaranlıq yerdə saxlamaq lazımdır. Dondurmaq olmaz.

İstehsalçı: Maksur Laboratories Ltd.

Без имени-1.png
bottom of page