top of page
Сортировка Медицина

İNFERGON

Əzələdaxili və dərialtı inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz

infer.png
brochure.png

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Human Menopausal Gonadotrophin (HMG)

Tərkibi
Təsiredici maddə: 1 flakonda 75 BV follikulstimuləedici hormona (FSH) və 75 BV lüteinləşdirici 
                              hormona (LH) ekvivalent miqdarda yüksək dərəcədə təmizlənmiş menotropin 
                              (insanın menopauzal qonadotropini) vardır.
Həlledici: 1 ampulda 1 ml steril və apirogen 0,9%-li izotonik natrium xlorid məhlulu vardır. 
Köməkçi maddələr: mannitol, dinatrium hidrofosfat, sukroza, fosfor turşusu (% 85) A.T., k.m. pH tənzimlənməsi üçün (kifayət miqdar).
     
Təsviri
Ağ rəngli, steril, apirogen, yüksək dərəcədə təmizlənmiş liofilizə olunmuş tozdur. 
Həlledici - steril, apirogen, rəngsiz, şəffaf məhluldur. 

Farmakoterapevtik qrupu
Qonadotropinlər və ovulyasiyanın digər stimulyatorları.
İnsan menopauzal qonadotropini.


ATC kodu: G03GA02

Farmakoloji xüsusiyyətləri
Farmakodinamikası 
İnsan menopauzal qonadotropini (İMQ) - menotropin, tərkibində 1:1 nisbətində FSH və LH olan yüksək dərəcədə təmizlənmiş hormonal preparatdır. Postmenopauza dövründə qadınların sidiyindən alınır. 
İMQ hormonal təsirinin hədəf orqanı yumurtalıqlar və toxumluqlardır. FSH və LH, insanlarda cinsi hüceyrələrin (qametlərin) yaranması və normal inkişafı üçün (qadınlarda follikulogenez, kişilərdə spermatogenez) və cinsi steroid hormonların sintezi üçün zəruridir. 
Menotropin, cinsiyyət vəzilərin disfunksiyası hallarında bu prosesləri stimullaşdırmaq üçün istifadə olunur. Həmçinin, köməkçi reproduktiv texnologiya proqramları çərçivəsində (ekstrakorporal mayalanma, embrionun köçürülməsi) birdən çox follikulların inkişafını stimullaşdırmaq üçün tətbiq edilir. FSH komponenti hesabına qadınlarda yumurtalıqlarda follikulların yetişməsini və inkişafını təmin edir ki, bu da, estrogenin səviyyəsinin artmasına və endometriumun proliferasiyasına səbəb olur. 
Kişilərdə toxum kanalcığında yetişməmiş Sertroli hüceyrələrinin yetkin hüceyrələrə transformasiyasını induksiya edir; Sertoli hüceyrələrində androgenbirləşdirici zülalın hasil edilməsinə təsir etməklə spermatogenezi stimulə edir (əsasən toxum kanalcıqlarının yetişməsinə və spermatozoidlərin inkişafına təsir göstərir). 
Lakin, bunun üçün toxumluqdaxili androgenlərin yüksək konsetrasiyasının olması lazımdır, bu isə əvvəlcədən insan xorion qonadotropinlə (İXQ) müvafiq müalicənin aparılmasını tələb edir.
Menotropin adətən, insan xorionik qonadotropini ilə birlikdə istifadə olunur, bunun üçün toxumluqdaxili androgenlərin yüksək konsetrasiyasının olması lazımdır, bu isə əvvəlcədən insan xorion qonadotropinlə (İXQ) müvafiq müalicənin aparılmasını tələb edir. 
Ovulyasiyanın induksiyası və ya nəzarət olunan hiperstimulyasiya məqsədilə bu preparatların təyinatı ardıcıl, Leydiq hüceyrələrinin stimullaşdırılması zamanı isə növbəli ola bilər.
Farmakokinetikası
İnsan menopauzal qonadotropinin peroral qəbulu effektiv deyildir, bu səbəbdən o, əzələdaxili və ya dərialtı yeridilməlidir. İMQ-nin farmakokinetikası əzələdaxili və ya dərialtına yeridilməsindən sonra hər bir komponent üçün ayrıca öyrənilmişdir. Tədqiqatlar nəticələrinə görə, menotropin 300 BV birdəfəlik dozada yeridildikdə, FSH maksimal zərdab səviyyəsinə əzələdaxili yeridildikdən təxminən 19 saat sonra, dəri altına yeridildikdən isə 22 saat sonra çatır. Bundan sonra FSH-ın zərdabda səviyyəsi yarımxaricolma dövrü ilə azalır, bu isə müvafiq olaraq 45 saat (əzələdaxili yeridildikdə) və 40 saat (dərialtına yeridildikdə) təşkil edir. Menotropin orqanizmdən əsasən sidiklə xaric olunur. 

İstifadəsinə göstərişlər 
Qadınlarda 

 • Anovulyator və ya oliqo-ovulyator (polikistoz yumurtalıqlar sindromu daxil olmaqla), o cümlədən digər müalicəyə (klomifen sitrat) cavab verməyən sonsuzluğun müalicəsi zamanı follikulların yetişdirilməsi 

 • Yumurtalıqların nəzarət olunan hiperstimulyasiyası, o cümlədən, köməkçi reproduktiv texnologiya proqramlarının (məsələn, ekstrakorporal mayalanma/embrionun köçürülməsi (IVF/ET), qametlərin fallop borularına köçürülməsi (GIFT) və spermanın sitoplazmadaxili yeridilməsi (ICSI)) aparılması çərçivəsində çoxsaylı follikulların inkişafının induksiyası

 • Hipoqonadotrop hipoqonadizm (anadangəlmə və ya qazanılmış) ilə əlaqədar androgen çatışmazlığı və sonsuzluq problemi olan kişilərdə spermatogenezin stimullaşdırılması (insan xorionik qonadotropini ilə birlikdə)

Əks göstərişlər 
Kişilərdə və qadınlarda

 • Menotropinə və ya preparatın tərkibində olan köməkçi maddələrin hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq

 • Mərkəzi sinir sisteminin üzvi zədələnmələri (hipofiz vəzi, hipotalamus şişləri daxil olmaqla)

Qadınlarda

 • Hamiləlik və laktasiya dövrü

 • Polikistoz yumurtalıqlar sindromu ilə əlaqəli olmayan yumurtalıq kistaları və ya böyümüş yumurtalıqlar

 • Naməlum etiologiyalı vaginal qanaxma və qanlı ifrazat (qeyri-menstrual)

 • Yumurtalıqlar, endometrium və ya süd vəzilərin karsinoması 

 • Yumurtalıqların birincili (səbəbi olmayan) çatışmazlığı 

 • Qadın cinsiyyət orqanlarının normal hamiləliklə uyğun olmayan inkişaf qüsurları və deformasiyaları

 • Uşaqlığın hamiləliklə uyğun olmayan xoşxassəli fibroz törəmələri (mioma) 


Kişilərdə

 • Xayaların birincili (səbəbi olmayan) çatışmazlığı

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri
İnferqon güclü qonadotrop aktivliyə malikdir və yüngül dərəcədən ağır dərəcəyə qədər əlavə təsirlər yarada bilər. Bu səbəbdən dərman vasitəsini yalnız sonsuzluğun müalicəsi üzrə təcrübəsi olan həkim tərəfindən müşahidə altında istifadə etmək lazımdır. 
İnsan menopauzal qonadotropinin təhlükəsiz və effektiv istifadəsi ultrasəs müayinəsi vasitəsilə aparılan müntəzəm ovarial reaksiyaya nəzarəti altında və qan zərdabında estradiol səviyyəsinin ölçülməsi ilə müştərək aparılmalıdır. 
Xəstələrdə FSH yeridilməsinə qarşı reaksiya müxtəlif ola bilər. Müalicənin məqsədinə çatmaq üçün, dərman vasitəsinin müalicəyə cavab verən ən kiçik effektiv dozası istifadə edilməlidir. İMQ-nin birinci inyeksiyası bilavasitə həkimin nəzarəti altında aparılmalıdır.
Qadınlar
Müalicəyə başlamazdan əvvəl müvafiq üsullar ilə cütlüklərin sonsuzluq diaqnozu təsdiq eidlməli və hamiləliyə mümkün ola biləcək əks göstərişlər təyin edilməlidir. 
Xəstələr hipotireoza, böyrəküstü vəz çatışmazlığına, hiperprolaktinemiyaya və hipofiz və ya hipotalamusun şişlərinə görə müayinə olunmalı, sonra müvafiq müalicə təyin edilməlidir. 
Anovulyator sonsuzluğun müalicəsi və ya KRT proqramları çərçivəsində follikulların inkişafının stimullaşdırılması aparılırsa, yumurtalıqların böyüməsi və hiperstimulyasiyası müşahidə oluna bilər. Təyin edilən doza və dərman vasitəsinin yeridilmə rejiminə ciddi riayət etməklə, həmçinin müalicənin monitorinqini aparmaqla belə riskləri minimuma endirmək olar.
Follikulyar inkişafın qiymətləndirilməsi yalnız müvafiq təcrübəsi olan həkim tərəfindən aparılmalıdır.
Yumurtalıqların hiperstimulyasiyası sindromu (YHSS)
Yumurtalıqların normal böyüməsindən fərqlənir və ağırlıq dərəcəsi artdıqca təzahür edə bilir. YHSS əlamətlərinə yumurtalıqların olçülərinin böyüməsi, cinsiyyət hormonlarının səviyyəsinin yüksəlməsi və damar keçiriciliyinin artması daxildir. Sonuncu əlamət peritoneal, plevral və ayrı-ayrı hallarda perikard boşluqlarında mayenin toplanmasına gətirib çıxara bilər. 
Ağır YHSS zamanı aşağıdakı simptomlar müşahidə edilə bilər: abdominal ağrı, abdominal gərilmə, yumurtalıqların həddən artıq böyüməsi, bədən çəkisinin artması, təngnəfəslik, oliquriya, ürəkbulanma, qusma, diareya. Kliniki müayinə zamanı hipovolemiya, qanın qatılaşması, elektrolit balansının pozulması, plevral ekssudat, hidrotoraks, tənəffüsün tezləşməsi, tromboemboliya aşkar edilə bilər. 
Ovulyasiyanın inisiasiyası üçün İXQ yeridilənə qədər, qonadotropinlər ilə müalicəyə qarşı həddən artıq ovarial reaksiya nadir halda YHSS yaranmasına gətirib çıxarır. Bu səbəbdən ovarial hiperstimulyasiya zamanı yaxşı olar ki, İXQ yeridilməsin və xəstəyə ən azı 4 gün ərzində cinsi əlaqədən çəkinmək, qeyri-hormonal kontraseptivlərdən istifadə etməmək məsləhət görülməlidir. YHSS ciddi əlamətlərin artması ilə tez proqressivləşə bilər (24 saatdan bir neçə günə qədər). Bu səbəbdən xəstə İXQ yeridildikdən sonra 2 həftə ərzində tibbi nəzarət altında olmalıdır. Dərman vasitəsinin tövsiyə edilən dozalarına və yeridilmə rejiminə riayyət etməklə, həmçinin müalicə kursunu nəzarət altına almaqla ovarial hiperstimulyasiyanı və çoxdöllü hamiləliyin yaranma riskini minimuma endirmək olar. KRT aparılması zamanı hiperstimulyasiyanın yaranma riskini ovulyasiyadan əvvəl bütün follikulların aspirasiyası yolu ilə azaltmaq olar. YHSS daha çox polikistoz yumurtalıqlar sindromu (PYS) olan qadınlarda rast gəlir; adətən hormonal müalicə bitdikdən sonra inkişaf edir və təxminən 7-10 gün sonra maksimal tezliyə çatır. Əksər hallarda aybaşının başlanması ilə spontan olaraq yox olur. 
Ağır YHSS zamanı qonadotropinlər ilə müalicə dayandırılmalıdır (əgər əvvəlcədən bu olunmamışdırsa), xəstə xəstəxanaya yerləşdirilməli və spesifik müalicəyə başlanılmalıdır.
Çoxdöllü hamiləlik
Çoxdöllü hamiləliklər ana və körpə üçün ağırlaşmalar riskini artırır. İnferqon istifadəsilə ovulyasiyanın induksiyası aparılan xəstələrdə çoxdöllü hamiləlik riski təbii mayalanmaya nisbətən daha yüksək olur. Çoxdöllü hamiləlik riskini minimuma çatdırmaq üçün ovarial reaksiyanın ciddi monitorinqi aparılması məsləhət görülür.
KRT proseduru aparılan xəstələrdə çoxdöllü hamiləlik riski əsasən köçürülən embrionların miqdarından, onların keyfiyyətindən və xəstənin yaşından asılı olur. Müalicəyə başlamazdan əvvəl xəstə çoxdöllü hamiləliyə potensial riskinin olması barədə məlumatlandırılmalıdır.
Vaxtından əvvəl doğuş, spontan düşüklər
Vaxtından əvvəl doğuş, spontan düşüklər KRT proseduru və ya ovulyasiyanın induksiyası üçün follikulların böyüməsinin stimullaşdırılması aparılan xəstələrdə daha tez-tez müşahidə olunur.
Uşaqlıqdankənar hamiləlik
Anamnezində uşaqlıq boruların xəstəliyi olan qadınlarda, hamiləliyin spontan mayalanması və ya sonsuzluğun müalicəsi nəticəsində yaranan hamiləlikdən asılı olmayaraq uşaqlıqdankənar hamiləliyin yaranma riski olur. Adi populyasiyada olan hallar ilə (1-1,5%) müqayisədə, EKM aparılmasından sonra uşaqlıqdankənar hamiləlik hallarının tezliyi 2-5% müşahidə olunmuşdur. 
Reproduktiv sistem orqanlarının törəmələri
Bir neçə mayalanma tsikli aparılan qadınlarda, yumurtalıqların və digər reprodktiv sistem orqanlarının xoşxassəli və bədxassəli törəmələrinin yaranması halları barədə məlumat verilir. Sonsuz qadınlarda qonadotropinlər ilə müalicə nəticəsində belə şişlərin inkişaf riskinin artması məlum deyildir. 
Anadangəlmə inkişaf qüsurları
KRT aparılmasından sonra anadangəlmə inkişaf qüsurlarının yaranması spontan mayalanmaya nisbətən bir az yüksək olur. Çox guman ki, bu, valideynlərin xüsusiyyətlərindəki fərqdən (məsələn, ananın yaşı, spermanın xüsusiyyəti) və çoxdöllü hamiləlikdən asılıdır.
Tromboemboliya
Tromboemboliya yaranması riski olan qadınlarda, bu patologiyanın spesifik və ya irsi xüsusiyyətindən asılı olaraq qonadotropinlər ilə müalicə zamanı riski daha da artıra bilər. Belə qadınlarda qonadotropinlərin istifadəsinin faydası mümkün olan risk ilə tutuşdurulmalıdır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, hamiləliyin özü də tromboemboliyanın yaranmasının risk faktorudur. 
Kişilər
FSH endogen səviyyələrinin yüksəlməsi birincili testikulyar pozğunluqların olmasını göstərir. Belə xəstələr İXQ istifadəsilə müalicəyə reaksiya vermirlər. Xəstənin müalicəyə reaksiyasını qiymətləndirmək üçün müalicəyə başladıqdan sonra hər 4-6 aydan bir sperma analiz olunmalıdır.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 
Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri öyrənilməmişdir. Kliniki təcrübənin olmamasına baxmayaraq, ehtimal edilir ki, menotropin ovulyasiyanın stimullaşdırılması üçün digər preparatlarla (məsələn, insan xorionik qonadotropini, klomifen sitrat) birlikdə istifadəsi follikulyar reaksiyanı gücləndirə bilər. 
Hipofizar desensibilizasiya üçün HN-RH aqonistlərinin istifadəsi zamanı lazım olan follikulyar reaksiyanı əldə etmək üçün İnferqonun daha yüksək dozaları lazım ola bilər.
İnferqon, eyni inyeksiyada digər dərmanlarla qarışdırılmamalı və ya əlavə edilməməlidir.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi
Preparatı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.
Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadə edilməməlidir. Müalicə zamanı hamilə olduğunuzu aşkar etsəniz, dərhal həkiminizi bu barədə məlumatlandırın.

Pediatriyada  istifadəsi
Dərman vasitəsi uşaqlarda istifadə üçün nəzərdə tutulmayıb.

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri
Təsir göstərmir.

İstifadə qaydası və dozası
Bu dərman vasitəsini hər zaman həkiminiz təyin etdiyi kimi istifadə edin.
Yalnız böyüklərdə istifadə üçün nəzərdə tutulmuşdur.
Əzələdaxili və ya dərialtı inyeksiya şəklində yeridilir. Preparatın dozası və müalicənin müddəti xəstəliyin klinikasından, həmçinin xəstənin yaşından və fiziki kriteriyalardan asılı olaraq fərdi təyin olunur. Aşağıda göstərilən dozalanma rejimi həm dəri altına, həm də əzələ daxilinə yeridilmə üçün tətbiq edilir. 
İnferqon preparatını sonsuzluq problemlərinin müalicəsi üzrə təcrübəsi olan həkim nəzarəti altında istifadə etmək lazımdır. İlk inyeksiya həkim nəzarəti altında aparılmalıdır.


Məhlulun hazırlanması 
Əllərinizin, istifadə etdiyiniz vasitələrin və onları qoyacağınız yerin təmiz olması vacibdir. Buna görə əvvəlcə əllərinizi yuyun. 
Flakondakı toz qablaşmaya yerləşdirilmiş ampuldakı natrium xlorid məhlulu ilə həll edilməlidir və dərhal istifadə olunmalıdır. 5 flakona qədər İnferqon preparatı 1 ml natrium xlorid məhlulunda həll edilə bilər. İstifadə edilməmiş qalığı atılmalıdır.
Adətən tövsiyə olunan başlanğıc doza 75 BV-150 BV təşkil edir. Bu doza, dərman qəbuluna verəcəyiniz cavabdan asılı olaraq həkiminiz tərəfindən tədricən artırıla bilər. Müalicə müddəti həkim tərəfindən fərdi təyin edilir. Qadınlarda ümumi müalicə müddəti 4-5 həftəyə qədər uzana bilər. Kişilərdə isə ən azı 3 ay müddətində istifadə olunmalıdır.
Qadınlarda
•    Anovulyasiya və ya oliqo-ovulyasiya (Polikistoz yumurtalıqlar sindromu daxil olmaqla) 
İnfergon ilə aparılan müalicənin əsas məqsədi yeganə yetişmiş Qraaf follikulunu inkişaf etdirmək və sonra insan xorionik qonadotropinin tətbiqi ilə bu follikuldan yumurtahüceyrənin azad olunmasını təmin etməkdir. 
İnferqon ilə müalicəyə aybaşı tsiklinin ilk 7 günü ərzində başlamaq lazımdır. Adətən İnferqonun başlanğıc dozası 75-150 BV təşkil edir. Xəstənin sonrakı müalicə rejimi klinik nəzarətin (qanda estradiol səviyyəsinin və ultrasəs müayinəsi ilə follikulların böyüməsinin və yetişməsinin qiymətləndirilməsi) nəticələrindən asılı olaraq tənzimlənir. Yumurtalıqlar müalicəyə cavab verməzsə, preparatın dozası ikinci həftədən başlayaraq follikul yetişənə qədər hər 7 gündən bir 75 BV artırılmalıdır. Dərman vasitəsinin maksimal gündəlik dozası 225 BV-dən artıq olmamalıdır. Əgər 4 həftəlik müalicədən sonra yumurtalıqlar cavab reaksiyası verməzsə, preparatın istifadəsi dayandırılmalıdır. 
Yeni müalicə kursu preparatın daha yüksək dozaları ilə başlanılmalıdır. 
Adekvat cavab alındıqda (dominant follikulun ölçüsü 18 mm-dən böyük), ovulyasiyanın induksiyası məqsədilə İnferqonun sonuncu inyeksiyasından 24-48 saat sonra İXQ 5000-10000 BV dozada birdəfəlik inyeksiya şəklində əzələdaxili yeridilir. Ovulyasiya adətən 34-36 saatdan sonra baş verir. Xəstəyə İXQ inyeksiyası vurulduğu gündən etibarən ovulyasiya baş verənə qədər hər gün cinsi əlaqədə olması tövsiyə edilməlidir. Alternativ olaraq, uşaqlıqdaxili inseminasiya (UDİ) həyata keçirilə bilər. Xəstə İXQ inyeksiyasından sonra 2 həftə ərzində ciddi tibbi nəzarət altında olmalıdır. 
İnferqonun yeridilməsinə qarşı həddən artıq reaksiya müşahidə edildikdə müalicə kursu dayandırılmalı və İXQ yeridilməməlidir. Xəstə qeyri-hormonal kontraseptivlərdən istifadə etməli və ya növbəti aybaşı qanaxmasının başlanmasına qədər cinsi əlaqədən çəkinməlidir. 
Müalicə növbəti aybaşı tsikldə daha az doza ilə başlanıla və eyni üsulla təkrarlana bilər.
Köməkçi reproduktiv texnologiya proqramları çərçivəsində çoxsaylı follikulların in vitro yetişdirilməsi məqsədilə yumurtalıqların nəzarət olunan hiperstimulyasiyası 
Superovulyasiya protokoluna əsasən İnferqon preparatının tövsiyə olunan gündəlik dozası 150-225 BV təşkil edir. İnyeksiyalar aybaşının 2-ci və ya 3-cü günündən başlayır və follikulun kifayət qədər yetişməsi əldə olunana qədər davam edilir. Xəstənin sonrakı müalicə rejimi klinik nəzarətin (qanda estradiol səviyyəsinin və ultrasəs müayinəsi ilə follikulun böyüməsinin və yetişməsinin qiymətləndirilməsi) nəticələrindən asılı olaraq tənzimlənir. Dərman vasitəsinin maksimal gündəlik dozası 450 BV-dən artıq olmamalıdır. Adətən follikulların adekvat yetişməsi müalicənin 10-cu günündə (5-20-ci günlərdə) müşahidə olunur. Müalicənin müddəti 20 gündən artıq olmamalıdır. Adekvat cavab alındıqda ovulyasiyanın induksiyası məqsədilə İnferqonun sonuncu inyeksiyasından 24-48 saat sonra İXQ 5000-10000 BV dozada birdəfəlik inyeksiya şəklində əzələdaxili yeridilir. Xəstəyə İXQ inyeksiyası vurulduğu gündən etibarən ovulyasiya baş verənə qədər hər gün cinsi əlaqədə olması tövsiyə edilməlidir. Alternativ olaraq, uşaqlıqdaxili inseminasiya (UDİ) həyata keçirilə bilər. Xəstə İXQ inyeksiyasından sonra 2 həftə ərzində ciddi tibbi nəzarət altında olmalıdır. İnfeqonun yeridilməsinə qarşı həddən artıq reaksiya müşahidə edildikdə, müalicə kursu dayandırılmalı və İXQ yeridilməməlidir. Xəstə qeyri-hormonal kontraseptivlərdən istifadə etməli və ya növbəti aybaşı qanaxmasının başlanmasına qədər cinsi əlaqədən çəkinməlidir.
Kişilərdə   
•    Hipoqonadotrop hipoqonadizm (androgen çatışmazlığı səbəbindən sonsuzluq) olan kişilərdə spermatogenezin stimullaşdırılması
İnferqon həftədə 2-3 dəfə 75 BV və ya 150 BV dozada təyin edilir. Testosteron səviyyəsinin artırılması və spermatogenezin stimullaşdırılması üçün bu inyeksiyalar İXQ-nin (insan xorionik qonadotropini) müvafiq dozası ilə birlikdə yeridilməlidir. Kombinə olunmuş müalicə spermatogenezin nəticələri yaxşılaşana qədər (3-4 aydan az olmayaraq) davam etdirilməlidir. Mövcud klinik təcrübələr göstərir ki, spermatogenezin əldə olunması üçün bəzən 18 aylıq müalicə kursu tələb olunur. Xəstənin müalicəyə reaksiyasını qiymətləndirmək üçün müalicəyə başladıqdan sonra hər 4-6 aydan bir sperma analiz olunmalıdır.

Əlavə təsirləri
Bütün dərmanlar kimi, preparatın tərkibində olan maddələrdən hər hansı birinə qarşı həssas olan şəxslərdə arzuolunmaz əlavə təsirlər yarana bilər.
İnsan menopauzal qonadotropini, adətən orqanizm tərəfindən yaxşı qəbul edilir. 
Əlavə reaksiyalar orqan sistemlərinə və rastgəlmə tezliyinə görə aşağıdakı kimi təsnif edilir: çox tez-tez (≥1/10); tez-tez (≥1/100-dən <1/10-dək); bəzən (≥1/1000-dən <1/100-dək); nadir (≥1/10000-dən <1/1000-dək); çox nadir (<1/10000); məlum olmayan tezlikdə (mövcud məlumatlar başvermə tezliyini müəyyən etmək üçün kifayət deyil).
Qadınlarda 
Çox tez-tez:
baş ağrısı, yumurtalıqların kistası, inyeksiya nahiyəsində ağrı, qızartı, şişkinlik və/və ya qıcıqlanma kimi yerli reaksiyalar.
Tez-tez: ürəkbulanma, qusma, diareya, köp, qarın nahiyəsində ağrılar, yumurtalıqların hiperstimulyasiyası sindromu (YHSS).
Nadir: yumurtalığın burulması.
Çox nadir: tromboemboliya, eritema, səpgi və ya üzün şişkinliyi kimi sistem allergik reaksiyalar.


Kişilərdə  
Tez-tez: akne (civzə), ginekomastiya, bədən çəkisinin artması.  
Arzuolunmaz effektlər baş verdikdə həkiminizə müraciət edin. 
Bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizə məlumat verin. 

Doza həddinin aşılması
İnsan menopauzal qonadotropini ilə müalicə yumurtalıqların hiperstimulyasiyasına gətirib çıxara bilər ki, bu da əksər hallarda, yalnız ovulyasiyanın inisiasiyası üçün İXQ yeridilməsi zamanı kliniki əhəmiyyət daşıyır. Yumurtalıqların cüzi böyüməsi (5-7 sm), steroid hormonların sekresiyasının artması və qarın nahiyəsində problemlər ilə müşayiət olunan yüngül dərəcəli hiperstimulyasiya zamanı (I dərəcə) spesifik müalicə tələb olunmur. Xəstə bu barədə məlumatlandırılmalı və ciddi tibbi nəzarət altında olmalıdır. Yumurtalıqların kistası (yumurtalıqların ölçüsü 8-10 sm), abdominal simptomlar, ürəkbulanma və qusma ilə müşayiət olan hiperstimulyasiya zamanı (II dərəcə) kliniki monitorinq və simptomatik müalicə, lazım olduqda isə v/d yüksək hemokonsentrasiyalı qan əvəzedicilərin yeridilməsi göstərişdir. Yumurtalıqların iri kistaları (yumurtalıqların ölçüsü >10 sm), assit, hidrotoraks, abdominal gərilmə, təngnəfəslik, elektrolitlərin orqanizmdə ləngiməsi, qanın qatılaşması, tromboemboliya təhlükəsi və trombositlərin aqreqasiyasının artması ilə müşayiət olan ağır dərəcəli hiperstimulyasiya (III dərəcə) zamanı müalicə stasionar şəraitində həyata keçirilir. 

Buraxılış forması
Əzələdaxili inyeksiya məhlulu hazırlamaq üçün liofilizə olunmuş toz 75 BV, flakonda. 
1 ml steril və apirogen 0,9%-li izotonik natrium xlorid məhlulu, ampulda. 
1 flakon toz və 1 ampul həlledici, içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti
2-8ºС temperaturda, işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlanılmalıdır. Dondurmaq olmaz. Məhlul hazırlandıqdan sonra dərhal istifadə olunmalıdır. İstifadə edilməmiş qalığı atılmalıdır.

Yararlılıq müddəti
3 il.
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti
Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı
BSV BioScience GmbH, Almaniya.

Lisenziya sahibi 
“Tempus” MMC distributor şirkəti.

bottom of page