top of page
Сортировка Медицина

KONTRAFER (Contrafer)  

örtüklü tabletlər

contrafer.png
brochure.png

                                           Dərman vasitəsinin istifadəsi üzrə təlimat (xəstələr üçün)

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Levonorgestrel + Ethinylestradiol + Ferrous Fumarate

Tərkibi
21 ağ rəngli örtüklü tabletlər
Təsiredici maddələr: 1 tabletin tərkibində 0,15 mq levonorgestrel, 0,03 mq etinilestradiol vardır.
Köməkçi maddələr:  dixlormetan, laktoza, mikrokristallik sellüloza, PVP K30 (polivinilpirrolidon), natrium 
                                 nişastaqlikolyatı, talk, maqnezium stearat, hidroksipropilmetilsellülloza, titan dioksid, 
                                 etilsellüloza, PEG-6000 (polietilenqlikol).
7 qəhvəyi rəngli örtüklü tabletlər
Təsiredici maddə:    1 tabletin tərkibində 75 mq dəmir fumarat (24,375 mq ikivalentli elementar dəmirə 
                                 ekvivalent) vardır.
Köməkçi maddələr:  laktoza, mikrokristallik sellüloza (MCCP 102), PVP K30, natrium qlikolat nişastası, 
                                  maqnezium stearat, etilsellüloza, metilenxlorid, hidroksipropilmetilsellülloza, titan 
                                  dioksid, polietilenqlikol (PEG-6000), talk, FCF günəş qürubu sarısı lakı boya maddəsi, 
                                  Ponso-4R lakı boya maddəsi, FCF brilyant göyü lakı boya maddəsi. 

Təsviri
Ağ rəngli, yumru, ikitərəfli qabarıq örtüklü tabletlərdir.
Qəhvəyi rəngli, yumru, ikitərəfli qabarıq örtüklü tabletlərdir.

Farmakoterapevtik qrupu
Cinsiyyət hormonları və cinsiyyət sisteminin modulyatorları. Sistem istifadə üçün hormonal kontraseptivlər. Progestagenlər və estrogenlər (sabit kombinasiyalar). Levonorgestrel və etinilestradiol.

ATC kodu: G03AA07.
Anemiyaəleyhinə dərman vasitəsi. Daxilə qəbul üçün ikivalentli dəmir preparatları. Dəmir fumarat.
ATC kodu: B03AA02. 

Farmakoloji xüsusiyyətləri
Farmakodinamikası
Kontrafer örtüklü tabletlər, kombinə olunmuş peroral kontraseptiv (KOK) adlanan kontraseptiv vasitələr qrupuna daxildir. Kontraseptiv təsirlər bir-birini tamamlayan mexanizmlər vasitəsi ilə həyata keçirilir, bunlardan ən vacibi ovulyasiyanın dayandırılması və servikal seliyin özlülüyünün artıraraq spermatozoidlərin uşaqlıq boşluğuna keçməsinə mane olmasıdır. 
Kontrafer, monofazalı estrogen-gestagen kontraseptiv vasitəsidir. Tərkibində hamiləliyin qarşısını almaq üçün 2 növ hormon vardır: estrogen (etinilestradiol) və kiçik dozalarda progesteron (levonorgestrel). 
Levonorgestrel, 19-nortestosteron törəməsi olub, xüsusiyyətlərinə görə progesterona (sarı cism hormonuna) bənzər, lakin təsirinə görə daha güclü sintetik gestagen komponentdir. Etinilestradiol, təsirinə və istifadəsinə görə estradiola bənzər, lakin daha güclü bir sintetik estrogendir. Levonorgestrel ilə birgə istifadəsi zamanı kontraseptiv təsirini gücləndirir. 
KOK vasitələr qonadotropinlərin hipofizar sintezini tormozlayır və hamiləlikdən üç mexanizm hesabına qoruyur: 
1.    Tərkibində olan hormonlar hipofizdə FSH və LH sintezini inhibə edir və hər ay yumurtahüceyrənin yumurtalıqlardan çıxmasının (ovulyasiyanın) qarşısını alır. 
2.    Tərkibində olan hormonlar uşaqlıq boynu kanalını dolduran seliyin özlülüyünün artırırlar, bu da spermatozoidlərin uşaqlıq boşluğuna keçməsini və onların yumurtahüceyrə ilə təmasını çətinləşdirir.
3.    Bundan başqa, yumurtahüceyrənin fallop borusu boyunca irəliləməsinə təsir göstərir, endometriumun (uşaqlığın selikli qişası) quruluşunu və funksiyasını dəyişir, bu da mayalanmış yumurtahüceyrənin uşaqlığın divarına yapışma (implantasiyas) ehtimalını azaldır. 
KOK vasitələr, implantasiya artıq baş vermişsə təsirsizdir. 
Kontrafer preparatın müntəzəm qəbulu, kontraseptiv təsir ilə yanaşı, progestogen (levonorgestrel) və estrogen (etinilestradiol) hormonlarını qanda fizioloji konsentrasiyalarına çatdırır, aybaşı tsiklini normallaşdırır (daha nizamlı olmasını və ağrılı dövrlərin azalmasını təmin edir), qan itkisinin intensivliyini və nəticədə dəmir defisitli anemiyanın yaranma riskini azaldır. Bundan əlavə, KOK vasitələrin qəbulu bir sıra ginekoloji xəstəliklərin (yumurtalıq kistaları, həmçinin endometrium və yumurtalıqların xərçəngi) inkişafının qarşısını alır. 
Levonorgestrel, antiandrogen xüsusiyyətləri ilə dəriyə müsbət təsir göstərir, sızanaqların (akne) müalicəsində də kömək edir (sızanaq zədələrini və dəri piyinin yaranmasını azaldır).
Ümumi məlumatlar
Düzgün qəbul edildikdə kontraseptiv tabletlər effektiv geridönən kontrasepsiya metodudur. Bununla belə, bəzi hallarda bu tabletlərin effektivliyi azala bilər və ya onların qəbulunu dayandırmaq lazım gəlir. Bu cür hallarda cinsi əlaqədən çəkinmək və ya effektiv kontrasepsiyanı təmin etmək məqsədilə cinsi əlaqə vaxtı əlavə olaraq qeyri-hormonal vasitələrdən (məsələn, prezervativ və ya spermisidlərdən) istifadə etmək lazımdır. 
Yadda saxlayın ki, peroral KOK preparatlar sizi və ya tərəfkeşinizi cinsi yolla ötürülən xəstəliklərdən (məsələn, QİÇS, süzənək, xlamidioz) qorumur. Bunun üçün prezervativdən istifadə etmək lazımdır.
Dəmir mikroelementi insan orqanizminin vacib tərkib hissəsidir. O, hemoqlobinin, mioqlobinin və bir sıra digər fermentlərin tərkibinə daxildir. Dəmir ionları qırmızı qan hüceyrələrinin (eritrositlərin) və hemoqlobinin əmələ gəlməsində və yetişməsində iştirak edir, orqanizmdə oksigenin nəqlinə, immun sisteminin normal fəaliyyətinə, enerji istehsalı, yorğunluq və fiziki tükənmənin azalmasına kömək edir. Aybaşı tsikli zamanı qan itkisini nəzərə alaraq dəmir fumaratın istifadəsi qanda dəmirin normal səviyyəsinin saxlanmasına və bərpa olunmasına səbəb olur, mikroelementin orqanizmdə çatışmazlığının qarşısını alır. Həmçinin, orqanizmdə müşahidə oluna bilən anemiya, abort, vaxtından tez doğuş və uşaqda zehni inkişafın pozğunluğu kimi ağırlaşmaların qarşısını alır. Qan zərdabında dəmir transferrinlə birləşir və hemoqlobin, mioqlobin, katalaza, sitoxromoksidaza, peroksidazanın əmələ gəlməsində iştirak edir və ya orqanizmin toxumalarında ferritin şəklində toplanır. Anemiyası olan qadınlarda, anemiyanın klinik və laborator əlamətlərinin (zəiflik, yorğunluq, başgicəllənmə, taxikardiya, dərinin quruluğu) müntəzəm olaraq aradan qalxmasını təmin edir.
Farmakokinetikası 
Levonorgestrel
Daxilə qəbul olunan levonorgestrel tez və demək olar ki, tam sorulur. Yarımxaricolma dövrü (T1/2) 8-30 saat (ortalama 16 saat) arasında dəyişir. Levonorgestrel qan zərdabının albumini və cinsi hormonu birləşdirən qlobulinlə (CHBQ) birləşir. Mütləq biomənimsənilməsi, daxilə qəbul edilən dozanın demək olar ki, 100%-ni təşkil edir. Qaraciyərdə metabolizmə uğrayır (hidroksilləşir), metabolitləri isə orqanizmdən qlükuronid və sulfat konyuqatları şəklində sidik və nəcislə təxminən bərabər nisbətdə xaric olur. Qəbul edilən dozanın təxminən 0,1%-i qidalanma zamanı ana südü ilə körpəyə keçə bilər.
Etinilestradiol
Daxilə qəbuldan sonra etinilestradiol tez və tam sorulur. 1-2 saat ərzində 54-100 pg/ml ən yüksək zərdab konsentrasiyalarına çatır. Sorulma və ilk qaraciyər keçidi zamanı, geniş şəkildə metabolizmə uğrayır. Etinilestradiol yüksək dərəcədə, lakin qeyri-səciyyəvi şəkildə zərdab albumini ilə birləşir (təxminən 98%) və CHBQ-nin zərdab konsentrasiyalarında artıma səbəb olur. Zahiri paylanma həcmi (Vd) təxminən 2,8-8,6 l/kq təşkil edir. Etinilestradiol, həm kiçik bağırsağın selikli qişasında və həm də qaraciyərdə presistemik konyuqasiyaya məruz qalır. Əsasən aromatik hidroksilləşmə yolu ilə metabolizmə uğrayır. Qan zərdabından klirensin sürəti 2,3-7 ml/min/kq təşkil edir. Etinilestradiolun zərdab səviyyələri müvafiq olaraq təxminən 1 saat və 10-20 saat yarımxaricolma dövrü ilə iki fazada azalır. Orqanizmdən dəyişilməmiş şəkildə ifraz olunmur. Metabolitlər 4:6 nisbətində sidiklə və ödlə xaric olur. 
Dəmir fumarat
İkivalentli dəmir birləşmələri absorbsiyaya daha uyğundur. Dəmir (II) fumarat orta sabitliyi olan dəmir kompleksidir və bu səbəbdən əlavə kimi qəbul üçün əlverişlidir. Dəmir fumarat mədənin turş mühitində dissosiasiyası nəticəsində ikivalentli dəmir ionları əmələ gəlir. Azad olunmuş dəmir ionları nazik bağırsağın proksimal hissəsində (onikibarmaq bağırsaqda) sorulur. Qida qəbulu preparatın absorbsiyasına mane ola bilər, bu səbəbdən Kontrafer preparatın tərkibindəki qəhvəyi rəngli tabletlər yeməkdən əvvəl və ya yeməklər arası qəbul edilməlidir. Fitatlar (dənli bitkilər), fosfatlar (süd), oksalatlar (ispanaq, rəvənd), tannin (çay) ilə həll olunmayan dəmir birləşmələrinin yaranması, mənimsənilmə imkanlarının azalmasına səbəb olur. 4 saatdan sonra Cmax-a çatır. Plazma zülalları ilə (əsasən hemoqlobinlə) bağlanması 90% və ya daha çox təşkil edir. Ferritin və ya hemosiderin şəklində hepatositlərdə və retikuloendotelial sistemdə, az miqdarda əzələlərdə mioqlobin şəklində depolaşır. T½ təxminən 12 saat təşkil edir.

İstifadəsinə gostərişlər
Oral kontrasepsiya (hamiləliyin qarşısının alınması). 
Aybaşı (menstrual) tsiklin hormon-asılı funksional pozğunluqları (spastik dismenoreya, üzvi səbəb olmadan menorragiya, premenstrual sindrom).

Əks göstərişlər
Daxilə qəbul edilən kombinə olunmuş kontraseptiv vasitələr aşağıda sadalanan halların hər hansı biri mövcud olduqda istifadə olunmamalıdır. Bu hallar Sizdə olduqda, bu haqda müalicə həkiminizə məlumat verməlisiniz. O, Sizdən aldığı məlumatlar əsasında preparatın Sizə uyğun olub-olmaması qərarına gələ və kontrasepsiyanın digər metodundan istifadə etməyi məsləhət görə bilər.
Əgər aşağıdakı hallardan hər hansı biri KOK vasitələrinin ilk istifadəsi zamanı meydana gələrsə, preparatın istifadəsi dərhal dayandırılmalıdır:
- Aşağı ətraf (dərin venaların trombozu), ağciyər (pulmonar emboliya) və yaxud digər orqanların venoz trombozu (damar mənfəzində qan laxtasının olması).
- Miokard infarktı, ürək nahiyəsində güclü ağrı ilə müşayiət olunan stenokardiya və yaxud insult.
- Venaların və ya arteriyaların yüksək tromboz riski.
- Ürək xəstəlikləri (ürək klapanlarının xəstəlikləri, ürək qüsurları, ürək ritminin pozğunluğu epizodları).
- Laxtalanma proseslərinin pozulması mövcuddursa (məsələn, C protein səviyyəsinin aşağı olması).
- Qanda lipid (triqliseridlər və xolesterin) səviyyəsinin çox yüksək olması.
- Ağır formada hipertoniya xəstəliyi.
- Anamnezində fokal nevroloji əlamətlərlə səciyyələnən miqren.
- Damar mənşəli görmə pozğunluqları (məs., gözün torlu qişasının retinopatiyası).
- Damarların zədələnməsi ilə müşayiət edilən şəkərli diabet xəstəliyi.
- Qaraciyər funksiyası normal vəziyyətə qayıdanadək kəskin qaraciyər xəstəlikləri.
- Ağır böyrək çatışmazlığı və ya kəskin böyrək çatışmazlığı.
- Qaraciyər törəmələri (xoşxassəli və ya bədxassəli).
- Mədəaltı vəzin iltihabı (pankreatit).
- Məlum olan və ya ehtimal edilən hormon-asılı törəmələr (məs., süd vəzi və ya cinsi (genital) orqanların xərçəngi). 
- Mənşəyi məlum olmayan uşaqlıqyolu qanaxması.
- Məlum və ya ehtimal olunan hamiləlik.
- Levonorgestrel, etinilestradiol və ya dərman vasitəsinin digər maddələrindən hər hansı birinə qarşı yüksək həssaslıq.
- Hemoxromotoz.

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri
Kontrafer örtüklü tabletləri qəbul etməyə başlamazdan əvvəl müalicə həkimi Sizə, həmçinin ailənizin digər üzvlərinə aid suallar verməklə sağlamlıq vəziyyəti ilə bağlı məlumat toplamalıdır. Müalicə həkimi arterial təzyiqinizi ölçə, həmçinin tibbi baxış və digər yoxlama testlərini keçirə bilər. 
Bu içlik vərəqədə preparatın istifadəsinin dayandırılmasını tələb edən və yaxud preparatın istifadəsi zamanı təhlükəsizlik səviyyəsi aşağı olan bir sıra hallar qeyd edilib. Bu kimi hallarda cinsi əlaqədən imtina edilməsi və yaxud əlavə olaraq qeyri-hormonal kontrasepsiya vasitələrinin (məsələn, prezervativ və ya digər baryer üsullarının) istifadəsi tövsiyə edilir. Təqvim ("təhlükəsiz günlər" üsulu) və temperatur kontrasepsiya üsullarından istifadə etmək tövsiyyə edilmir. Bu üsullar etibarsızdır, çünki Kontrafer tabletlərin istifadəsi aylıq bədən temperatur göstəricilərində və uşaqlıq boynu seliyində dəyişikliklərin yaranmasına səbəb ola bilər.
Digər hormonal kontrasepsiya vasitələri kimi, Kontrafer preparatı İİV infeksiyası (QİÇS-dən) və yaxud hər hansı digər cinsi yolla ötürülən xəstəliklərdən müdafiə etmir.
Bu dərman vasitəsi ilə müalicə müddətində müntəzəm olaraq, heç olmazsa ildə iki dəfə, həkiminizlə əlaqə saxlayın. Əgər Sizdə qeyri-adi əlamətlər – döş qəfəsində, qarın nahiyəsində və yaxud ayaqlarda izahedilməz ağrı müşahidə olunarsa, bu zaman dərhal həkiminizlə məsləhətləşin.
Bəzi hallarda preparatın istifadəsi zamanı xüsusi ehtiyat tədbirlərinə riayət edilməsi və müntəzəm olaraq həkimin nəzarəti tələb oluna bilər. Əgər aşağıda qeyd olunan hər hansı bir vəziyyət müşahidə olunarsa, preparatın istifadəsindən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin. 
Həmçinin, preparatın istifadəsi zamanı aşağıda qeyd olunan hər hansı bir vəziyyətin yaranması və yaxud pisləşməsi müşahidə olunarsa, bu halda həkiminizlə məsləhətləşin:
- yaxın qohumlar arasında süd vəzilərinin xərçənginin olması
- qaraciyər və yaxud öd kisəsi xəstəlikləri
- şəkərli diabet xəstəliyi
- depressiya, ruh düşkünlüyü
- bağırsağın xroniki iltihabı xəstəliyi olan Kron xəstəliyi və yaxud qeyri-spesifik xoralı kolit
- qan hüceyrələrinin zədələnməsi nəticəsində yaranan və böyrəklərin zədələnməsi ilə müşayiət olunan 
  hemolitik uremik sindrom (HUS)
- oraqvari anemiya
- epilepsiya xəstəliyi 
- qırmızı qurd eşənəyi sistem autoimmun xəstəliyi 
- hamiləlik və yaxud əvvəlki hamiləliklərdə və yaxud cinsi hormonların qəbulu nəticəsində aşkar edilən xəstəliklər (məsələn, eşitmənin pozulması, porfiriya, hamiləlik zamanı qabarcıqlarla müşayiət olunan səpgi (hamiləlik herpesi), bədənin qəfil hərəkətləri ilə müşayiət olunan (Sidenhem xoreyası) sinir sistemi xəstəliyi) 
- xloazmanın yaranmasına meyilli olan şəxslər (“hamiləlik ləkələri” kimi tanınan hamiləlik zamanı üz və boyun nahiyədə piqment ləkələrin əmələ gəlməsi) preparatın qəbulu zamanı uzunmüddətli günəş şüalarının təsirindən və ultrabənövşəyi şüaların təsirindən uzaq olmalıdırlar
- ekzogen estrogenlərin qəbulu səbəbindən irsi angionevrotik ödem əlamətlərinin kəskinləşməsi müşahidə oluna bilər. Üz, dil və yaxud boğazda şişkinlik və övrə ilə müşayiət olunan udmanın və yaxud tənəffüsün çətinləşməsi kimi simptomlar aşkar edildiyi halda dərhal həkimə müraciət edin. 
Kombinə olunmuş peroral kontraseptivlər və tromboz 
KOK vasitələrin qəbulu zamanı, qadınlarda venoz tromboemboliyanın inkişaf riski hər hansı bir kontraseptiv preparat qəbul etməyən qadınlarla müqayisədə daha yüksəkdir. 
Böyük yaşlı pasiyentlərdə, bədən çəkisi yüksək olan, gənc yaşlı yaxın qohumlar arasında aşağı ətraf (ayaq damarlarının trombozu), ağ ciyər (pulmonar emboliya) və yaxud digər orqanların damarlarının trombozu xəstəliyi olan, cərrahi əməliyyat, ciddi qəza zamanı uzunmüddətli immobilizasiya olan pasiyentlərdə kontraseptiv vasitələrin istifadəsi zamanı venoz tromboembolik ağırlaşmaların inkişaf etmə riski artır. 
Kontraseptiv vasitələrin qəbulu zamanı bu haqda məlumatın verilməsi çox mühümdür, preparatın qəbulunun dayandırılması tələb oluna bilər.Preparatın yenidən qəbuluna başlanması vaxtı həkim təyinatına əsasən müəyyən edilir. Adətən, immobilizasiyanın bitməsindən iki həftə sonra təyin edilir. 
KOK vasitələrinin istifadəsi zamanı damar mənfəzində tromb əmələ gəlmə ehtimalı yüksəlir. Kontraseptiv vasitələr qəbul etməyən və hamilə olmayan 10000 qadından ikisində, KOK vasitələrini qəbul edən 10000 qadından isə 5-7 nəfərdə il ərzində tromb əmələ gəlməsi ehtimalı var. Venoz damar mənfəzində yaranmış tromb ağciyər damarlarına səyahət edərək ağciyər emboliyasının yaranmasına səbəb ola bilər. Venoz damar mənfəzində yaranan tromblar 1-2% hallarda ölümə səbəb ola bilər. Risk dərəcəsi qəbul edilən dərman vasitəsindən asılı olaraq dəyişə bilər. Mümkün olan variantları həkiminizlə müzakirə edin.
KOK-ların istifadəsi ilə əlaqədar olaraq arterial damarlarda, məsələn, ürək (ürək tutmaları) və yaxud beyin (insult) damarlarında qan laxtasının əmələ gəlməsi (arterial tromboz) riski yüksəlir. 
Böyük yaşlı, siqaret çəkən, qanda lipid (triqliseridlər və xolesterin) səviyyəsi çox yüksək olan, yüksək arterial təzyiqi, miqrendən əziyyət çəkən, ürək problemləri (ürək qapaqlarının xəstəlikləri, ürək ritminin pozulması) olan şəxslərdə KOK vasitələrinin istifadəsi zamanı arteriyalarda tromb inkişaf etmə riski artır.
Aşağıda qeyd olunan əlamətlər Sizdə aşkar edilərsə, bu zaman Kontrafer preparatının qəbulunu dərhal dayandırmanız və həkimə məlumat verməniz tələb olunur:
- aşağı ətrafların birində kəskin ağrı və/və yaxud şişkinlik
- sol çiyinə (qola) yayılan döş qəfəsində kəskin ağrı
- qəfil təngnəfəslik
- gözlənilmədən səbəbsiz yaranan öskürək
- qeyri-adi, kəskin və uzunmüddətli baş ağrısı, miqren ağrılarının kəskinləşməsi
- qismən və yaxud tam korluq və yaxud ikili görmə
- nitqin çətinləşməsi və yaxud mümkün olmaması
- başgicəllənmə və bayılma
- halsızlıq, qəribəlik hissi, bədənin hər hansı bir üzvündə hərəkətsizlik (durğunluq)
- hərəkətlərin çətinliklə kontrol olunması
- kəskin mədə ağrısı
Kombinə olunmuş peroral kontraseptivlər və xərçəng
Hər bir qadın, kontraseptiv tabletlər qəbul edib-etməməsindən asılı olmayaraq, süd vəzi xərçənginin inkişaf riskinə məruz qalır. Kontraseptiv tabletlər qəbul edən qadınlarda süd vəzi xərçəngi, həmin yaşda olan və bu cür preparatlar qəbul etməyən qadınlara nisbətən daha tez-tez aşkar edilir. Lakin, bunun kontraseptivlərlə aparılan müalicə ilə əlaqəli olması barədə sübutlar yoxdur. KOK-lar istifadə edən qadınlarda bir çox törəmələrin daha tez aşkar edilməsi pasiyentlərin həkim tərəfindən daha çox nəzarət olunması ilə izah edilə bilər. Süd vəzi xərçənginin inkişaf etmə riski kontraseptivlərin qəbulunun ləğv edilməsindən sonra tədricən azalır. Süd vəzinin müntəzəm yoxlanılması vacibdir. 
Əgər süd vəzində hər hansı bir bərkimə hiss etsəniz, bu zaman həkimlə əlaqə saxlayın.
Bəzi tədqiqatlarda KOK vasitələrindən uzun müddət istifadə zamanı uşaqlıq boynu xərçənginin inkişaf riskinin yüksəlməsi haqqında məlumat verilmişdir. Bu riskin yüksəlməsinin kontraseptiv tabletlərin qəbulu ilə əlaqədar olduğu aydın deyil, belə ki, o, seksual davranışın nəticələri və digər amillərlə (məs., insan papiloma virusunun (HPV) təsiri ilə) bağlı ola bilər.
KOK vasitələrindən istifadə zamanı nadir hallarda qaraciyərin xoşxassəli şişlərin, uzunmüddətli qəbulu zamanı isə çox nadir hallarda bədxassəli şişlərin inkişafı müşahidə olunmuşdur. Qaraciyər şişləri qarın boşluğunda həyat üçün təhlükəli olan qanaxmaya səbəb ola bilər. 
Qarın nahiyəsinin yuxarı hissəsində qeyri-adi kəskin ağrı müşahidə olunarsa həkiminizə müraciət edin.
Qeyri-müntəzəm qanaxmalar (menstrual tsiklə təsiri)
Preparatın istifadəsi fonunda, ilk bir neçə ay müddətində, qeyri-müntəzəm qanaxmalar (gözlənilməyən vaxt başlayan qanaxmalar) müşahidə oluna bilər. Əgər qanaxmalar bir neçə ay müddətindən daha uzun zaman müşahidə olunarsa, bu zaman baş verməsi səbəblərinin araşdırılması üçün həkiminizə müraciət edin.
Aybaşının olmaması 
Əgər dərman vasitəsini göstərişlərə uyğun olaraq qəbul etmisinizsə, qusma və kəskin ishal narahat etmirsə və digər dərman vasitəsi qəbul etmirsinizsə, bu tədqirdə hamilə olmağınıza şübhə yaranır. Əgər ardıcıl olaraq iki gözlənilən aybaşı qanaxması baş vermirsə, bu zaman hamiləlik istisna olunmalıdır. Dərhal həkimə müraciət edin. Hamiləliyin olmaması təsdiqlənmədən növbəti stripin (təqvimli blisterin) qəbuluna başlanması məsləhət edilmir.
Preparatın tərkibinə laktoza daxildir
Laktozaya (süd şəkərinə) qarşı dözümsüzlüyünüz varsa dərman vasitəsini qəbul etməzdən əvvəl bu haqda həkiminizə məlumat verin.
Laborator sınaqları 
Kontraseptiv vasitələr bəzi laborator sınaqların nəticələrinə təsir göstərə bilər, bu səbəbdən qan analizini yoxlatdırdıqda həkimə qəbul etdiyiniz vasitə haqqında məlumat verin.

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri 
Son zamanlar və hal-hazırda qəbul etdiyiniz və yaxud qəbul edəcəyiniz dərman vasitələri, bitki tərkibli vasitələr, habelə reseptsiz buraxılan vasitələr haqqında məlumatı mütləq həkiminizə bildirin. 
Həmçinin, başqa dərman vasitələrini təyin edən digər ixtisaslı həkimlərə və stomatoloqunuza Kontrafer preparatını qəbul etməyiniz haqda məlumat verin. Həkim əlavə olaraq digər kontrasepsiya üsulundan (məs., prezervativ) istifadə edilməsini və istifadə müddətini tövsiyə edə bilər.
Bəzi dərman vasitələri preparatın qandakı konsentrasiyasını azalda bilər və hamiləliyin qarşısının alınması təsirini zəiflədə və ya gözlənilməyən qanaxmaların yaranmasına səbəb ola bilər. 
Onlara aiddir:
- epilepsiyanın müalicəsi üçün istifadə olunan dərman vasitələri (məsələn, primidon, fenitoin, barbituratlar, karbamazepin, okskarbamazepin, topiramat, felbamat);
- vərəmin müalicəsi üçün istifadə olunan dərman vasitələri (məsələn, rifampisin);
- İİV və hepatit C virus infeksiyaların və ya digər infeksion xəstəliklərin müalicəsi üçün istifadə olunan dərman vasitələri (ritonavir, nevirapin, evafirenz, grizeofulvin, ampisillin və digər antibakterial vasitələr);
- bağırsaq motorikasını artıran dərman vasitələri;
- ağciyər hipertenziyasının (ağciyər damarlarında təzyiqin artması) müalicəsi üçün istifadə olunan dərman vasitələri (bosentan);
- dazıotu (Hypericum perforatum) tərkibli vasitələr.
Bu dərmanların hər hansı biri ilə müalicə olunan qadınlar KOK vasitələrinə əlavə olaraq baryer üsulundan istifadə etməli və ya başqa qorunma üsulu seçməlidirlər.
KOK vasitələrinin digər dərman vasitələrinə təsiri
Daxilə qəbul olunan kontraseptiv vasitələr bir sıra dərmanların metabolizminə təsir edə bilər. Müvafiq olaraq, plazma və toxuma konsentrasiyaları ya arta (məsələn, siklosporin), ya da azala (məsələn, lamotricin) bilər. Trolandomisinin kombinə olunmuş peroral kontraseptivlərlə birgə istifadəsi zamanı qaraciyərdaxili xolestazın yaranma riski yüksəlir. Lamotricin ilə KOK-rın birgə istifadəsi epileptik tutmaların sayının artmasına səbəb ola bilər.
Hər hansı bir dərman vasitəsini qəbul etməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi
Hamiləlik
Hamilə qadınlarda preparatın (levonorgestrel/etinilestradiol) istifadəsi əks göstərişdir. Preparatın qəbulu müddətində hamiləlik baş verərsə, onun qəbulu dayandırılmalıdır. 
Buna baxmayaraq, geniş epidemioloji tədqiqatlar zamanı hamiləlikdən əvvəl KOK vasitələrini istifadə etmiş qadınlardan doğulan uşaqlarda nə anadangəlmə qüsurların artımı, nə də erkən hamiləlik ərzində bilmədən qəbul edilən kontraseptivlərin teratogen təsiri aşkar olunmamışdır.
Laktasiya dövrü
Kontrafer tabletlər laktasiya dövründə qəbul edilməməlidir. 
Kontraseptiv vasitələr laktasiyaya təsir edə bilər (ana südünün miqdarını azalda və tərkibini dəyişə bilər). Steroid kontraseptivlər və/və ya onların metabolitləri cüzi miqdarda ana südü ilə xaric oluna bilər və körpənin sağlamlığına təsir göstərə bilər. 

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensal təhlükəli mexanizimləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri
Levonorgestrel/etinilestradiol nəqliyyat vasitələrini idarəetmə və xüsusi diqqəti cəmləşdirmə bacarığını və psixomotor reaksiyaların surətini tələb edən digər potensial təhlükəli mexanizimləri idarəetmə qabiliyyətinə aşkar təsir göstərmir. 

İstifadə qaydası və dozası
Düzgün qəbul edildikdə, daxilə qəbul olunan KOK vasitələr ildə təxminən 1% uğursuzluq dərəcəsinə malikdirlər. Tabletlərin qəbulu buraxıldıqda və ya düzgün qəbul edilmədikdə, uğursuzluq dərəcəsi arta bilər. 
Kontrafer örtüklü tabletlər qida qəbulundan asılı olmayaraq, hər gün eyni vaxtda, bütöv şəkildə (çeynəmədən) az miqdarda su ilə qəbul edilməlidir. 
Preparatın qablaşdırmasında, içərisində 21 ağ rəngli və 7 qəhvəyi rəngli örtüklü tabletlər olan 1 blister vardır. Blister elə hazırlanmışdır ki, tabletlər qəbul edilməsi lazım gələn günlər buraxılmasın. Blisterin üzərində hər bir tabletin qəbul edilməli olduğu həftənin günləri qeyd edilmişdir. Blisterin üzərində göstərilmiş oxun istiqamətinə əməl etməklə, o boşalana qədər 28 gün ərzində hər gün 1 tablet qəbul etmək lazımdır. Hər kurs 21 gün ərzində hər gün 1 ağ tabletin qəbulu ilə başlayır (21 tablet Levonorgestrel/Etinilestradiol) və növbəti 7 gün ərzində qəhvəyi rəngli tabletlərlə (7 tablet dəmir fumarat) tamamlanır. 
Adətən, son ağ tabletin qəbulundan 2-3 gün sonra aybaşıyabənzər qanaxma (“kəsilmə qanaxması”) baş verir və növbəti qablaşmanın qəbuluna başlanma vaxtınadək davam edə bilər. Qanaxma hələ dayanmasa belə, son qəhvəyi rəngli tabletin qəbulundan sonrakı gün ara kəsilmədən eyni qayda ilə (21 gün ərzində ağ tabletlər, daha sonra isə 7 qəhvəyi tabletlər) növbəti qablaşmanın qəbuluna başlanmalıdır. 
Beləliklə, hər növbəti qutunun qəbulu, həmçinin aybaşı qanaxması hər bir ayda həftənin eyni günlərində başlayacaqdır. 
Kontrafer preparatını bu üsul ilə qəbul etdikdə Siz hamiləlikdən qorunmuş olursunuz.
Kontrafer preparatının ilk stripin (təqvimli blisterin) qəbuluna nəcə başlamaq lazımdır.

Əvvəlki aybaşı tsikli vaxtı daxilə qəbul etmək üçün heç bir hormonal kontraseptiv vasitədən istifadə etmədikdə
Preparatın qəbuluna aybaşı dövrünün birinci günündən (yəni menstrual qanaxmanın ilk günündə) başlamaq lazımdır. Həftənin həmin günü üçün qeyd olunmuş bir ağ tabletin qəbulu ilə başlanılır və oxun istiqaməti ilə zolaq boşalana qədər hər gün qəbul edilməlidir. Qəbula menstrual qanaxmanın 2-5-ci günündə başlanmasına yol verilə bilər, lakin bu halda preparatın qəbulunun ilk 7 günü müddətində əlavə kontrasepsiya üsullarından (məsələn, prezervativ və ya spermisidlər) istifadə edilməlidir (bu yalnız ilk qutunun qəbuluna aiddir). Kontrafer, menstrual qanaxmanın ilk günündən qəbul edilərsə, hamiləliyin qarşısı dərhal alınır. Ağ tabletləri əvvəlki 21 gün ərzində düzgün qəbul etdikdə və növbəti qablaşmaya lazımi gündə başladıqda, 7 günlük qəhvəyi tabletlərin qəbulu zamanı (ağ tabletlərdən fasilə ərzində) kontrasepsiyanın istənilən digər üsullarından istifadə etməyə ehtiyac yoxdur.
Digər kombinə olunmuş peroral hormonal kontraseptiv vasitədən, uşaqlıq yolu halqasından və ya transdermal (dəri vasitəsilə nüfuz edən) plastırdan keçid
Kontrafer preparatın qəbuluna, əvvəlki preparatın qablaşmasından sonuncu aktiv tabletin (tərkibində təsiredici maddə olan tabletin) qəbulundan sonrakı gün, lakin 7 günlük fasilədən sonra növbəti gündən gec olmayaraq (və yaxud əvvəl qəbul etdiyiniz vasitənin sonuncu qeyri-aktiv, yəni tərkibində hormon olmayan tabletin qəbulundan sonra) başlamaq lazımdır.
Uşaqlıq yolu halqası və ya transdermal plastır istifadə olunduğu hallarda, Kontrafer tabletlərin uşaqlıq yolu halqası və ya plastır çıxarıldığı gün, lakin ən geci növbəti halqa yeridiləcəyi və ya yeni plastır yapışdırılacığı gündən gec olmayaraq qəbuluna başlanmalıdır. 
Tərkibində yalnız progestogen olan kontraseptiv vasitədən (mini-pili, inyeksiya, implantat və ya uşaqlıq daxili spirallar) istifadə etdikdən sonra Kontrafer preparatının qəbuluna keçid 
Tərkibində progestogen olan tabletlərin (mini-pili) qəbulunu istənilən vaxt dayandırıb Kontrafer tabletlərin qəbuluna növbəti gün adi vaxtda başlaya bilərsiniz. Lakin, yeni preparatın qəbulunun ilk 7 günü ərzində cinsi əlaqə vaxtı əlavə kontraseptiv vasitədən (məsələn prezervativlərdən və ya spermisidlərdən) istifadə edilməlidir.
Əgər Sizə inyeksiya edilmişsə, implantat yeridilmişsə (dərinin altına yerləşdirilən kontraseptiv vasitə) və ya progesteronlu uşaqlıqdaxili spiral yerləşdirilmişsə, örtüklü Kontrafer tabletlərini növbəti inyeksiyanın təyin edildiyi gün və ya implantat və ya uşaqlıqdaxili spiralın çıxarıldığı gün qəbul etməyə başlaya bilərsiniz. Lakin yeni preparatın qəbulunun ilk 7 günü ərzində cinsi əlaqə vaxtı əlavə baryer kontrasepsiya üsullarından istifadə etmək lazımdır.
Doğuş, düşük və ya abortdan sonra Kontrafer örtüklü tabletlərinin qəbuluna necə başlamaq lazımdır
Kontrafer preparatının qəbuluna hamiləliyin ilk üç ayı ərzində baş vermiş düşük və ya abortdan dərhal sonra (abort günü və ya müdaxilədən sonrakı gün) başlaya bilərsiniz. Bu halda əlavə kontraseptiv vasitələrdən istifadə etmək lazım deyil.
Preparat hamiləliyin ikinci üçaylığında baş vermiş abortdan, düşükdən və ya doğuşdan sonra (yalnız uşağı ana südü ilə qidalandırmayan) qadınlara təyin edilə bilər. Tabletlərin qəbuluna vaxtından əvvəl baş vermiş doğuşdan, düşükdən və ya abortdan 21-28 gün sonra başlanması tövsiyə olunur. Əgər preparatın qəbuluna daha geç başlanılsa, peroral kontraseprivlərin qəbulundan əvvəl və Kontrafer qəbulunun ilk 7 günü ərzində cinsi əlaqə zamanı əlavə kontrasepsiya vasitəsindən (prezervativ və spermisidlər) istifadə etmək lazımdır. 
Əgər artıq cinsi əlaqə baş vermişdirsə, Kontrafer preparatının qəbuluna başlamasından əvvəl hamiləlik istisna olunmalıdır, yaxud qadın özünün ilk menstrual dövrünü gözləməlidir.
Doğuşdan sonra laktasiya zamanı preparatın qəbuluna (yenidən) başlanılması
Uşağı ana südü ilə qidalandıran qadınlar üçün “Hamiləlik və laktasiya dövrü” bölməsinə baxın.
Laktasiya dövründə preparatın istifadəsi əks göstərişdir.
Spastik dismenoreya, üzvi səbəb olmadan menorragiya, premenstrual sindrom
Dozalanma qaydası oral kontrasepsiyada olduğu kimidir.
Preparatın qəbulu unudularsa 
Əgər buraxılmış tabletin qəbulundan 12 saatdan az vaxt ötərsə,
bu zaman kontraseptiv müdafiə zəifləmir. Vaxtında qəbul edilməyən dozanı xatırlayan kimi qəbul edin və sonra preparatı adi cədvəl üzrə qəbul etməyə davam edin.
Əgər buraxılmış dozanın qəbulundan 12 saatdan çox vaxt ötərsə, bu zaman kontraseptiv müdafiə zəifləyir. Stripin (təqvimli blisterin) əvvəli və sonunda ağ tabletin qəbulunun unudulması zamanı hamiləliyə qarşı müdafiənin natamam olması riski yüksəkdir, buna görə də, əlavə kontrasepsiya üsullarından (məsələn, prezervativ) istifadə etmək tövsiyə olunur. Tabletlərin qəbulunun nə qədər çox sayı buraxılarsa, hamiləlikdən qorunmama riski də bir o qədər yüksək olar (bu, qəhvəyi rəngli tabletlərə aid deyil, çünki onların tərkibində hormon yoxdur). Birdən çox tabletin qəbulu buraxılarsa, müalicə həkimi ilə məsləhətləşin. 
Preparatın qəbulunun birinci həftəsi 1 tabletin qəbulunun unudulması
Preparatın dozasını qəbul etməyi unutmusunuzsa, onu dərhal, xatırlayan kimi qəbul edin, hətta əgər bu vaxt iki tableti eyni zamanda qəbul etmək lazım gəlsə belə. Sonra preparatı adi cədvəl üzrə qəbul etməyə davam edin və növbəti 7 gün müddətində xüsusi ehtiyat tədbirlərinə riayət edin, əlavə kontrasepsiya üsullarından istifadə edin. Əgər cinsi əlaqə əvvəlki 7 gün ərzində baş verərsə, bu zaman hamiləlik baş verə bilər. Bu halda həkiminizlə əlaqə saxlayın. 
Preparatın qəbulunun ikinci həftəsi 1 tabletin qəbul edilməsinin unudulması
Preparatın dozasını qəbul etməyi unutmusunuzsa, onu dərhal, xatırlayan kimi qəbul edin, unudulnuş dozanın əvəzinə ikiqat doza (iki tablet) qəbul edə bilərsiniz. Preparatı adi cədvəl üzrə qəbul etməyə davam edin. Əgər əvvəlki 7 gün ərzində tabletlər düzgün qəbul edilibsə, bu zaman hamiləliyə qarşı müdafiə zəifləmir və xüsusi ehtiyat tədbirlərinə (əlavə baryer üsulları) riayət edilməsi tələb olunmur. Lakin, əgər bu cür olmamışdırsa və ya birdən çox sayda tableti qəbul etməyi unutmusunuzsa, 7 gün ərzində əlavə ehtiyat tədbirlərinin istifadəsi məsləhət görülməlidir.
Preparatın qəbulunun üçüncü həftəsi 1 tabletin qəbul edilməsinin unudulması
Qarşıdan gələn ağ tabletsiz (ağ tablet qəbul olunmayan) intervala görə (4-cü həftə qəhvəyi tabletlərin qəbul olunan müddətdir), etibarlılığın azalma riski qaçılmaz olur. Buna baxmayaraq, tabletlərin qəbul rejimini dəyişmək yolu ilə kontraseptiv təsirin azalmasının qarşısı alına bilər. Bununla əlaqədar olaraq, prepatın təklif olunmuş iki qəbul rejimindən birinə əməl etməklə, örtüklü Kontrafer preparatının bütün tabletləri birinci buraxılmış tabletdən əvvəlki 7 gün ərzində düzğün qəbul edildiyi şəraitdə əlavə kontrasepsiya metodlarından istifadə etməyə ehtiyac yoxdur. 
1. Sonuncu buraxılmış tableti, onu xatırlayan kimi dərhal, hətta 2 tableti eyni vaxtda qəbul etmək lazım gəlsə belə, qəbul etməlisiniz. Bundan sonra hal hazırda istifadə edilən qablaşmadan ağ tabletləri axıradək adi cədvəl üzrə qəbul etməyə davam edin. İstifadəsinə ara vermədən (yəni qablaşdırmalar arasında fasiləyə yol vermədən) növbəti qablaşdırmadan ağ tabletlərin qəbuluna başlayın. İkinci zolağ (strip) qurtarana qədər aybaşının (“kəsilmə qanaxması”) ehtimalı az olur, lakin tabletlərin qəbulu fonunda aybaşıyabənzər qanaxmanın (yapışqanlı, “yaxıntı” tipli qanlı vaginal ifrazat) müşahidə oluna və ya qanaxma əmələ gələ bilər.
2. Hal hazırda istifadə edilən qablaşmadan preparatın qəbulunu dayandıra bilərsiniz. Bu halda preparatın qəbulunda 7 günlük fasilədən (buraxılmış günlər də daxil olmaqla) sonra növbəti qablaşdırmanın qəbuluna başlamaq lazımdır. Əgər yeni (növbəti) qablaşmanın qəbuluna adət edilmiş gün başlamaq istəsəniz 7 gündən az (qısa) fasilə etməniz mümkündür.
İki alternativ variantdan birinə riayət etməniz, Sizi hamiləliyə qarşı müdafiə olunmuş saxlayır. 
Əgər tabletin qəbulu unudulmuşsa və sonra fasilə zamanı preparatın kəsilməsi nəticəsində gözlənilən qanaxma baş vermirsə, bu zaman hamiləlik istisna edilməlidir. 
Növbəti qablaşmanın qəbuluna başlamazdan əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.
Mədə-bağırsaq pozğunluqları (qusma və kəskin ishal) olduğu halda tövsiyələr
Əgər tabletin qəbulundan sonra 3-4 saat müddətində qusma və yaxud kəskin ishal müşahidə edilərsə, bu halda orqanizm tərəfindən təsiredici maddələrin tam mənimsənilməməsi ehtimalı mövcuddur. Bu vəziyyət demək olar ki, preparatın qəbulunun unudulması ilə eyni hesab edilir. Qusma və ya ishaldan sonra dərhal digər (ehtiyat) zolaqdan (stripdən) başqa bir ağ tabletin qəbulu tələb olunur. Mümkündürsə, bu tableti adi cədvəl üzrə qəbul etdiyiniz tabletdən sonra 12 saat müddətində qəbul edin. Əgər bu mümkün deyilsə və ya 12 saat keçibsə,“Preparatın qəbulunu unutmusunuzsa” bölməsində verilən tövsiyələrə uyğun riayət edilməsi məsləhət görülür. 
Aybaşının başlanma vaxtını təxirə salmaq və ya başqa vaxta keçirmək üçün tövsiyələr
Aybaşının başlanma vaxtını təxirə salmaq və ya başqa vaxta keçirmək istədikdə, məsləhət üçün müalicə həkiminə müraciət etmək lazımdır. 
Aybaşının başlanma vaxtını təxirə salmaq istədikdə, Kontrafer preparatının yeni qablaşdırmasndan tabletlərin qəbuluna preparatın cari qablaması başa çatdıqdan sonra, qəbulda fasilə vermədən növbəti gün başlamaq lazımdır. Aybaşının ləngidilməsini istədiyiniz qədər, ikinci qablamadan tabletlərin qəbulu başa çatana qədər davam edə bilər. İkinci stripin istifadəsi dövründə güclü qanaxma inkişaf edə və ya yapışqanlı qanlı ifrazat müşahidə edilə bilər. Ağ tabletlərin qəbulu bitdikdən sonra ardından 7 gün ərzində qəhvəyi tabletlər qəbul edilməlidir və sonra Kontrafer preparatının müntəzəm qəbuluna (növbəti stripin) yenidən başlamaq olar.
Aybaşı dövrünün ləngiməsi qərarını verməzdən əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.
Aybaşının başlanma gününü dəyişmək istədikdə
Əgər tabletlər düzgün qəbul edilərsə, aybaşı hər ay həftənin eyni günündə başlayacaq. Aybaşının başlanma gününü başqa günə keçirmək istədikdə, preparatın qəbulunda növbəti fasiləni arzu etdiyiniz gün qədər qısalda (lakin 7 gündən artıq uzatmamaq!) bilərsiniz. 
Məsələn, əgər aybaşı adətən cümə günü başlayırsa, Siz isə onun çərşənbə axşamı baş verməsini istəyirsinizsə (başqa sözlə 3 gün tez), Kontrafer preparatının növbəti qablaşdırmasından tabletlərin qəbuluna üç gün tez başlamalısınız. Preparatın qəbulunda fasilə nə qədər qısa olsa, “kəsilmə qanaxması”nın baş verməmə ehtimalı da daha çox olacaqdır, lakin preparatın ikinci qablaşdırmasından tabletlərin qəbulu zamanı yapışqanlı qanlı ifrazat müşahidə edilə bilər və ya güclü qanaxma olacaqdır.
Preparatın qəbulunu vaxtından əvvəl dayandırmaq istədikdə
Kontrafer preparatının qəbulunu istənilən vaxt dayandıra bilərsiniz. Tabletlərin qəbulunu hamilə qalmaq məqsədilə dayandırdıqda, təbii menstruasiya baş verənə qədər kontrasepsiyanın digər metodundan istifadə edin. Bu halda müalicə həkimi uşağın doğum tarixini asanlıqla təyin edəcəkdir.
Əgər Sizdə preparatın istifadəsinə dair hər hansı bir sual yaranarsa, həkimə müraciət edin.
Aybaşılar arasında qanaxma əmələ gələrsə
Örtüklü Kontrafer tabletlərinin qəbulu zamanı, xüsusilə də ondan istifadənin ilk bir neçə ayı ərzində qadınların müəyyən hissəsində az dərəcədə qanaxmalar və ya yapışqanlı qanlı ifrazatın meydana çıxması mümkündür. Bir qayda olaraq bu cür qanaxma hər hansı təhlükə yaratmır və o, 1 və ya 2 gündən sonra dayanır. Tabletlərin qəbulunu adi rejimdə davam etdirin. Bu simptomlar preparatın ilk bir neçə qablamasını (adətən üç qablamanı) qəbul etdikdən sonra aradan qalxır. Əgər qanaxma davam edirsə, diskomfort əmələ gətirirsə və ya uzunmüddətli xarakter daşıyırsa, müalicə həkiminə müraciət etmək lazımdır.
Növbəti aybaşı baş vermədikdə
Əgər bütün tabletlər düzğün qəbul edilərsə, həzm pozğunluğu qeyd olunmazsa və digər dərman vasitələri qəbul edilməzsə, hamiləliyin baş vermə ehtimalı az olar. Kronafer tabletlərinin qəbulunu adi rejimdə davam etdirin.
İki ardıcıl aybaşı baş vermədikdə
Əgər iki ardıcıl aybaşı baş verməzsə, hamilə olma ehtimalınız vardır və təcili olaraq müalicə həkiminə müraciət etməlisiniz. Kontraseptiv tabletlərin qəbulunu yalnız hamiləlik testini keçdikdən və müalicə həkimindən tövsiyələr aldıqdan sonra davam etdirə bilərsiniz.

Əlavə təsirləri   
Bütün dərman vasitələri kimi, kombinə olunmuş peroral kontraseptivlərin qəbulu zamanı arzuolunmaz əlavə təsirlər yarana bilər. Müşahidə olunan əlavə reaksiyalar aşağıdakı kimi təsnif edilir.
Tez-tez rast gələn (≥1/100-dən <1/10-dək): ürəkbulanma, qusma, əhval-ruhiyyənin dəyişməsi, depressiya, qarın nahiyəsində ağrı, öd daşı xəstəliyi, baş ağrısı, sızanaqlar, süd vəzisində ağrı və yaxud həssaslığın artması, uşaqlıq yolundan aybaşı ilə əlaqəli olmayan qanaxma, bədən çəkisinin artması. Bu əlavə təsirlər keçicidir və heç bir müalicə tələb etmir.
Bəzən rast gələn (≥1/1000-dən <1/100-dək): süd vəzi xərçəngi, orqanizmdə mayenin ləngiməsi, cinsi həvəsin azalması və ya itməsi, əsəbilik, miqren, arterial təzyiqin yüksəlməsi, diareya, qusma, allergik reaksiyalar (övrə), süd vəzilərin böyüməsi, göz qapaqlarının ödemi, konyunktivit, görmə qabiliyyətinin pozulması,
Nadir rast gələn (≥1/10000-dən <1/1000-dək): hiperqlikemiya, qlükozaya qarşı tolerantlığın dəyişməsi, hiperlipidemiya (qanda xolesterinin səviyyəsinin artması), kontakt linzalara qarşı dözülməzlik, süd vəzi və uşaqlıq yolundan (vaginal) ifrazat, multiform eritema (dəridə ağrılı qırmızı ləkə və yaranın əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir), düyünlü eritema (oynaq ağrısı, qızdırma, yüksək həssaslıq və ya infeksiya ilə əlaqəli və dərialtında və baldırlarda çəhrayıdan mavi rəngə qədər təkrarlanmağa meyilli olan ağrılı düyünlərin əmələ gəlməsi ilə səciyyələnir), eşitmənin pozulması (otoskleroz), venoz və arterial tromboembolik pozğunluqlar, hiperhəssaslıq, bədən çəkisinin azalması, Kron xəstəliyi, xoralı kolit. 
Çox nadir rast gələn (<1/10000): qaraciyər şişləri (xoşxassəli və ya bədxassəli) və yaxud süd vəzi xərçəngi, qaraciyərin xoşxassəli və ya bədxaxəli şişləri, beyin qan dövranı pozğunluqları, görmə qabiliyyətinin pozulması, qırmızı qurd eşənəyi sistem autoimmun xəstəliyi, pankreatit (mədəaltı vəzinin iltihabı), bədənin qəfil hərəkətləri ilə müşayiət olunan (Sidenhem xoreyası) sinir sistemi xəstəliyi, uzunmüddətli qəbul zamanı üz və bədəndə qəhvəyi ləkələr (xloazma).
Məlum olmayan tezlikdə (mövcud məlumatlar başvermə tezliyini müəyyən etmək üçün kifayət deyil): qanda xolesterin və trigliserid səviyyəsinin yüksəlməsi, serebrovaskulyar xəstəlikıər, epilepsiyanın kəskinləşməsi, başgicəllənmə, sarılıqla səciyələnən qaraciyər pozğunluqları, seboreya, bədənin tüklənməsi, anovulyator tsikl.  
Angionevrotik ödemə irsi meyilliliyi olan qadınlarda kontraseptiv preparatların tərkibində olan estrogenlər angionevrotik ödemin yaranmasına və yaxud əlamətlərinin kəskinləşməsinə səbəb ola bilər.
Oral kontraseptivlər qəbul edən qadınlarda süd vəzi xərçəngi diaqnozunun tezliyi çox aşağıdır. 40 yaşdan aşağı qadınlarda süd vəzi xərçəngi nadir rast gəlir, süd vəzi xərçənginin ümumi riski ilə müqayisədə çox azdır. KOK istifadəsi ilə bağlı səbəb məlum deyil.
Qəhvəyi rəngli örtüklü tabletlərin tərkibindəki dəmir fumarat həzm traktının selikli qişasının qıcıqlanmasına, ürəkbulanmaya, qusmaya, ishala, qəbizliyə və nəcisin qara rəngə boyanmasına səbəb ola bilər.
Arzuolunmaz effektlər baş verdikdə həkiminizə müraciət edin.
Bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizə məlumat verin.  


Doza həddinin aşılması  
Doza həddinin aşılması zamanı ciddi zərərli nəticələr haqqında məlumat mövcud deyil. Bir neçə tabletin qəbulu zamanı ürəkbulanma və qusma, gənc qızlarda uşaqlıq yolundan qanaxma müşahidə edilə bilər. Xüsusi antidotu yoxdur. Simptomatik müalicə aparılır.

Buraxılış forması   
28 örtüklü tablet, blisterdə. 
1 blister (21 ağ tablet və 7 qəhvəyi tablet), içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

Saxlanma şəraiti
25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, birbaşa düşən günəş şüalarından uzaq və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır. 

Yararlılıq müddəti
3 il.
Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

Aptekdən buraxılma şərti
Resept əsasında buraxılır.

İstehsalçı
PAR LABOROARIES, India.
34, G.I.D.C., Gozaria, Gandhinagar-Mehsana Highway, Dist. Mahesana, Gujarat – 382825.

Qeydiyyat vəsoqəsinin sahibi
LLC "NES group", Azerbaijan.
A.Neymatulla str., home 70A, app  4, Narimanov dist., AZ 1052 - Baku city, Azerbaijan.

 

bottom of page