top of page
Сортировка Медицина

NİKOMEKS №10 ampul

inyeksiya üçün məhlul

nikomex.png
brochure.png

Tərkibi

Təsiredici maddə:  

1 ampul (2 ml) məhlulun tərkibində

100 mq etilmetilhidroksipiridin suksinat vardır.
Köməkçi maddələr: natrium metabisulfit (E223), inyeksiya üçün su.

 

Təsviri: Rəngsiz və ya sarımtıl şəffaf mayedir.

 

Farmakoterapevtik qrupu

Sinir sisteminə təsir edən vasitələr.

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

NİKOMEKS sərbəst radikalların inhibitoru olub, membranoprotektor, antihipoksik, nootrop, qıcolma əleyhinə, anksiolitik və stresprotektor təsir göstərir.

Preparat orqanizmin əsas zədələyici faktorlarına, oksigendən asılı patoloji vəziyyətlərinə (şok, hipoksiya və işemiya, beyin qan dövranının pozulması, alkoqol və antipsixotik preparatlarla intoksikasiya) qarşı rezistentliyini artırır.

Nikomeks beyin metabolizmini və qan təchizatını, mikrosirkulyasiyanı, qanın reoloji xüsusiyyət-lərini yaxşılaşdırır, trombositlərin aqreqasiyasını zəiflədir. Qan hüceyrələrinin (eritrositlər və trombositlər) membranının zədələnməsinin qarşısını alır. Ümumi xolesterin və ASLP səviyyəsini azaldaraq hipolipidemik təsir göstərir. Kəskin pankreatitdə fermentativ toksemiya və endogen intoksikasiyanı azaldır.  

Nikomeks antihipoksant, antioksidant və membranoprotektor təsiri göstərir. Preparat lipidlərin peroksidləşmə proseslərini inhibə edir, superoksiddismutazanın aktivliyini azaldır, lipid–zülal nisbətini və membranın strukturunu tənzimləyir. Membran ilə əlaqəli fermentlərin (kalsiumdan asılı olmayan fosfodiesteraza, adenilatsiklaza, asetilxolinesterazanın) aktivliyini tənzimləyir, re-septor komplekslərin (benzodiazepin, QAYT, asetilxolin) liqandlarla əlaqəsini artırır, biomem-branların struktur - funksional təşkilini, neyromediatorların nəqlini və sinapsla ötürülməsini  yax-şılaşdırır. Nikomeks baş beyində dofaminin miqdarını artırır. Aerob qlikolizin kompensator ak-tivliyini gücləndirir. Hipoksiya şəraitində Krebs siklinin oksidləşdirici proseslərini  sürətləndi-rərək  ATF-in, kreatin fosfatın səviyyəsini  və  mitoxondridə enerji istehsalını artırır, hüceyrə membranını müdafiə edir.

Nikomeks işemiya sahəsində metabolik prosesləri yaxşılaşdıraraq miokardın elektrik aktivliyini  və yığılmasını tənzimləyir. Miokardda nekroz zonasını azaldır, işemiya sahəsində koronar qan təchizatını artıraraq kəskin koronar çatışmamazlıqda reperfuzion sindromun fəsadlarının qarşısını alır. Nitropreparatların antianginal aktivliyini artırır.

Nikomeks xroniki işemiya, hipoksiyanın fəsadı olan göz sinirinin proqressivləşən neyropatiya və torlu qişanın qanqlioz hüceyrələrini müdafiə edir. Torlu qişanın və göz sinirinin funksional aktivliyini yaxşılaşdırır, görmə itiliyini artırır.   

Farmakokinetikası

Əzələdaxilinə yeridilərkən 4 saat ərzində qan plazmasında təyin olunur. Maksimal konsentrasiyaya çatma vaxtı T max  0,45-0,5 saatdır.

Nikomeks orqan və toxumalara asanlıqla daxil olur, orqanizmdən tez bir zamanda eliminasiya olunur.

Preparat əsasən, sidiklə qlukuronkonyuqə olunmuş, az hissəsi isə dəyişilməmiş şəkildə xaric olur.

 

İstifadəsinə  göstərişlər

  • Beyin - qan dövranının kəskin pozulması

  • Kəllə - beyin travması və onun fəsadları

  • Dissirkulyator ensefalopatiya

  • Vegetativ damar distoniyası sindromu

  • Ateroskleroz mənşəli yüngül koqnitiv pozulmalar

  • Nevrotik və nevrozabənzər vəziyyətlər

  • Kəskin miokard infarktının kompleks terapiyası (ilk sutkadan)

  • Alkoqolizmin nevrozabənzər və vegetativ – damar dəyişikliyi ilə keçən abstinent

sindromu aradan qaldırmaq məqsədilə

  • Antipsixotik vasitələrlə kəskin intoksikasiya

  • Qarın boşluğunun kəskin irinli – iltihabi proseslərinin kompleks terapiyası

(kəskin nekrotik pankreatit, peritonit)

 

Əks göstərişlər

Kəskin qaraciyər və böyrək çatışmazlığı. Preparata qarşı yüksək həssaslıq. Hamiləlik və laktasiya dövrü, uşaqlarda istifadəsi.

 

İstifadə qaydası və dozası

Nikomeks əzələ daxilinə və vena daxilinə infuziya şəklində (şırnaq, damcı) yeridilir.

Dozalar fərdi təyin olunur.

İnfuziya üsulunda preparat 0,9% NaCl məhlulunda (200 ml) həll olunur.

Müalicə böyüklərdə gündə 1-3 dəfə 50-100 mq–dan başlayır.

Terapevtik effekt alınana qədər doza artırıla bilər.

Preparatın dozalanması xəstəliyə görə təyin olunur.

 

Əlavə təsirləri: ürəkbulanma və ağız boşluğunun quruluğu, yuxululuq, allergik reaksiya, qorxu hissi, başağrısı, koordinasiya pozğunluğu, yüksək və aşağı arterial təzyiq  müşahidə oluna bilər.

 

Buraxılış forması

2 ml inyeksiya üçün məhlul, şüşə ampulda. 5 ampul 2 blisterdə karton qutuya qablaşdırılır.

 

Saxlanma şəraiti:

25°С-dən aşağı temperaturda, öz qutusunda, qaranlıq, quru və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.
 

Yararlılıq müddəti: 3 il.

 

İstehsalçı: “Lekxim - Xarkov” ÖSC, Ukrayna.

bottom of page