top of page
Сортировка Медицина

SALBROFEN 

şərbət

salbrofen.png
brochure.png

Beynəlxalq patentləşdirilməmiş adı: Salbutamol sulfate + Bromhexine hydrochlorid + Guaifenesin

 

Tərkibi

Təsiredici maddələr: 10 ml məhlulun tərkibində 2 mq salbutamola ekvivalent miqdarda 2,41 mq

                                   salbutamol sulfat, 4 mq bromheksin hidroxlorid, 100 mq qvayfenezin vardır.

Köməkçi maddələr:   mentol (ətirləndirici), propilenqlikol, sorbitol məhlulu, qliserol, natrium karmelloza,

                                  aspartam (dadlandırıcı), susuz limon turşusu, natrium benzoat, natrium sitrat,

                                  çiyələk aromatizatoru, təmizlənmiş su.

 

Təsviri

Şəffaf rəngsiz məhluldur.

 

Farmakoterapevtik qrupu

Kombinə olunmuş bəlğəmgətirici preparatlar (öskürəkəleyhinə preparatlarla kombinasiya istisna  olunmaqla).

ATC kodu: R05CA10.

 

Farmakoloji xüsusiyyətləri

Farmakodinamikası

Salbrofen şərbət, tərkibindəki komponentlərin farmakoloji xüsusiyyətləri ilə əlaqədar bronxodilatator, mukolitik və bəlğəmgətirici təsirlərə malik olan və tənəffüs yollarının müxtəlif xəstəliklərində istifadə olunan kombinə olunmuş dərman vasitəsidir.

Salbutamol, β2-adrenoreseptorlarının selektiv aqonistidir. Müalicəvi dozalarda bronxların saya əzələsinin β2-adrenoreseptorlarına təsir göstərir, miokardın β1-adrenoreseptorlarına isə əhəmiyyətsiz təsir göstərir və ya heç təsir göstərmir. Bronxların saya əzələsinin tonusunu azaldaraq aydın ifadə olunmuş bronxolitik təsir göstərir, bronxospazmın qarşısını alır və ya onu aradan qaldırır, tənəffüs yollarında müqaviməti azaldır. Ağciyərlərin həyati tutumunu artırır. Mukosiliar klirensi artırır (xroniki bronxit zamanı 36%-ə qədər), selik ifrazını stimullaşdırır, səyrici epitelinin funksiyasını aktivləşdirir.

Terapevtik dozada qəbul olunduqda geridönən bronxoobstruksiya zamanı qısamüddətli (4 saatdan 6 saata qədər) bronxodilatasiyanı təmin etməklə bronxial əzələlərin β2-adrenoreseptorlarına təsir göstərir. Tövsiyə olunan müalicəvi dozalarda ürək-damar sisteminə mənfi təsir göstərmir, arterial təzyiqi artırmır. Az dərəcədə bu qrupdan olan dərman vasitələri ilə müqayisədə müsbət xrono- və inotrop təsir göstərir. Koronar arteriyaları genişləndirir. Bir sıra metabolik effektlərə malikdir: qan zərdabında kaliumun konsentrasiyasını azaldır, qlikogenolizə və insulin ifrazına təsir göstərir, hiperqlikemik (xüsusilə bronxial astmalı pasiyentlərdə) və lipolitik təsir göstərir, asidozun inkişaf riskini artırır.

Bromheksin hidroxlorid, mukolitik (sekretolitik), bəlğəmgətirici və zəif öskürəkəleyhinə təsirə malik vasitədir. Mukolitik təsiri mukoprotein və mukopolisaxarid liflərinin depolimerizasiyası və bronxial sekretinin seroz komponentinin artması ilə əlaqələndirilir. Tənəffüs sisteminin müxtəlif xəstəlikləri zamanı bəlğəmin qatılığını azaldır və mukosiliar klirensi artırır. Tənəffüs prosesində alveolyar hüceyrələrdə sabitliyi təchiz edən endogen surfaktantın (səthi aktiv maddənin) hasil olmasını stimulə edir.

Qvayfenezin, bronxial vəzilərin sekretor funksiyasını artırır. Traxeya və bronxlardakı seliyin həcmini artıraraq və qatılığını azaldaraq bəlğəmgətirici təsir edir. Sekresiyanın artması həm bronxial vəzilərə birbaşa təsiri (bronxial vəzilərdən sekresiyanın stimullaşdırılması və asinar hüceyrələrdən turş qlikoproteinlərin çıxarılması), həm də reflektor yol ilə (mədənin selikli qişasının afferent parasimpatik liflərinin qıcıqlanması və tənəffüs mərkəzinin inhibə olunması) baş verir. Azan sinir (n.vagus) tonusunun artırılması bronxial sekretin ifrazını stimullaşdırır. Bronxial vəzilər tərəfindən ifraz olunan selik kirpikli epitelinin aktivliyini gücləndirərək öskürək refleksinin effektivliyinin artmasına və tənəffüs yollarından bəlğəmin evakuasiyasının asanlaşdırılmasına səbəb olur. Qvayfenezin 24 saat ərzində bəlğəmgətirici təsirini saxlayır. Qvayfenezin, həmçinin anksiolitik təsirə malikdir.

Mentol, yerli keyləşdirici və sakitləşdirici təsir edir, boğaz nahiyəsinin selikli qişasında qıcıqlanma hissini azaldır, nəfəsi təravətləndirir.

Farmakokinetikası

Salbutamol

Daxilə qəbuldan sonra mədə-bağırsaq traktından tez və tam absorbsiya olunur. Salbutamol daxilə 4 mq dozada qəbuldan sonra mакsimаl plаzmа коnsеntrаsiyаsı 5,1-ll,7 μg/ml təşkil edir və 2,5-3 saata çatır. Biomənimsənilməsi 50% təşkil edir. Plazma zülalları ilə birləşməsi 10% təşkil edir. Qaraciyərdən “ilk keçid” zamanı qeyri-aktiv 4'-О-sulfat (fenol sulfat) metabolitinin əmələ gəlməsi ilə əhəmiyyətli dərəcədə metabolizmə uğrayır. Hematoensefalik baryerdən əhəmiyyətli dərəcədə nüfuz etmir, lakin plasentar baryerdən keçir. Orqanizmdən əsasən böyrəklərlə dəyişilməmiş şəkildə və ya metaboliti şəklində 24 saat ərzində xaric olur; daxilə qəbul olunan preparatın 50%-i 4 saata xaric olur. Qəbul edilən dozanın çox cüzi hissəsi nəcislə xaric olunur. Yarımxaricolma dövrü (t½) 5 saat təşkil edir.

Bromheksin hidroxlorid

Daxilə qəbulundan sonra organizmdə tez və tam absorbsiya olunur. Qan zərdabında mакsimаl plаzmа коnsеntrаsiyаsına 1 saata çatır. Qaraciyərdən “ilk keçid” zamanı aktiv N-demetilləşmiş metaboliti olan ambroksolun əmələ gəlməsi ilə əhəmiyyətli dərəcədə metabolizmə uğrayır. Plаzmа zülаllаrı ilə yüksək dərəcədə birləşir. Ən yüksək konsentrasiyalarda ağciyər toxumasında toplanır. Hematoensefalik, az miqdarda isə plasentar baryerdən keçir. Orqanizmdən əsasən metabolitlər şəklində (85-90%) böyrəklərlə, az hissəsi (4%) nəcislə xaric olur. Daxilə qəbul olunan dozanın 70%-i 24 saat ərzində xaric olur. Yarımxaricolma dövrü (t½) təqribən 12 saat təşkil edir.

Qvayfenezin

Mədə-bağırsaq traktından tez sorulur (daxilə qəbulundan 25-30 dəqiqə sonra). Qaraciyərdə oksidləşmə və demetilləşmə yolu ilə metabolizmə uğrayır. Sürətlə hidroliz olunur (60%-i 7 saat ərzində) və sonra əsas metaboliti beta-(2-metoksifenoksi) laktat turşusu şəklində sidiklə xaric olur. t½ 1 saat təşkil edir. Turş mukopolisaxaridləri olan toxumalara nüfuz edir. Ağciyərlərdən (bəlğəmlə) və böyrəklərlə həm dəyişilməmiş, həm qeyri-aktiv metabolitləri şəklində xaric olur.

 

İstifadəsinə göstərişlər

Salbrofen şərbət, tənəffüs yollarının bronxospazm və ya bəlğəmin çətin xaric olması ilə müşayiət olunan aşağıdakı xəstəliklərində öskürəyin simptomatik müalicəsində göstərişdir:

- kəskin və xroniki bronxit, obstruktiv bronxit, bronxial astma, pnevmoniya, ağciyər emfizeması və bronxospazm, qatı bəlğəm, eləcə də bəlğəmin xaric olunması problemləri ilə müşayiət olunan digər bronx-ağciyər xəstəlikləri.

- kəskin respirator xəstəliklərin kompleks terapiyası.

 

Əks göstərişlər

Brоmhекsinə və ya preparatın digər komponentlərindən hər hansı birinə qаrşı yüкsəк həssаslıq.

Mədənin və onikibarmaq bağırsağın peptik xorası (kəskinləşmə dövrü).

Ürək ritminin pozulması (aritmiya: paroksizmal taxikardiya, mədəcik ekstrasistoliyası).

Ürəyin işemik xəstəliyi və ya ÜİX-yə risk faktorları olan xəstələr.

Ağır qaraciyər və böyrək çatışmazlığı.

Dekompensə olunmuş şəkərli diabet.

Hamiləliyin I-ci trimestri.

Laktasiya dövrü.

Feoxromositoma.

Hipertireoz.

 

Xüsusi göstərişlər və ehtiyat tədbirləri

Daimi və xroniki (məs., siqaret çəkmə, bronxial astma, emfizema, xroniki bronxit), həmçinin həddən artıq bəlğəm ifrazı ilə müşayiət olunan öskürək zamanı həkim məsləhəti olmadan qəbul etmək olmaz.

Ürək-damar sisteminin ağır xəstəlikləri (ÜİX, aritmiya və ürək çatışmazlığı) olan pasiyentlərdə preparat çox ehtiyatla istifadə edilməlidir.

Salbutamol qan zərdabında qlükoza səviyyəsinin artmasına səbəb ola bilər, buna görə, şəkərli diabetdən əziyyət çəkən xəstələrdə ilkin olaraq qanda qlükoza səviyyəsinin nəzarət edilməsi tövsiyə olunur.

Preparat gözdaxili təzyiqi yüksəldə bilər, buna görə, qlaukomadan əziyyət çəkən xəstələrdə ehtiyatla istifadə edilməlidir.

Preparat qalxanabənzər vəzin fəaliyyətini stimulə edir; hipertireozu olan şəxslərdə ehtiyatla istifadə edilməlidir. Hipokaliemiya zamanı ehtiyatlı olmaq lazımdır, belə ki, β2-aqonistləri qanda kaliumun səviyyəsini azalda bilər.

Anamnezində qıcolmalar olan xəstələrdə ehtiyatla istifadə etmək lazımdır. Belə ki, dərman vasitəsi mərkəzi sinir sisteminin oyanıqlığına səbəb ola bilər.

Qaraciyər və böyrək çatışmazlığı zamanı preparatın qəbulu ilə bağlı xüsusi tədqiqatlar aparılmamışdır. Böyrək, qaraciyər xəstəlikləri və peptik xora xəstəliyi olan pasiyentlərdə ehtiyatla istifadə edilməlidir.

Qvayfenezin sidiyin çəhrayi rəngə boyanmasına səbəb ola bilər, lakin bunun klinik əhəmiyyəti yoxdur.

Qaraciyər və böyrək xəstəliklərində, elıcı də hamiləlik və laktasiya dövründə preparatın təyinində ehtiyatlı olmaq lazımdır.

 

Digər dərman vasitələri ilə qarşılıqlı təsiri

Bəlğəmin xaric olmasına mane olan kodein kimi öskürəkəleyhinə dərman vasitələri və atropin kimi selik ifrazını azaldan preparatlarla birlikdə istifadəsi bəlğəmin ağciyərlərdə toplanmasına səbəb ola bilər. Buna görə, Salbrofen şərbət bu preparatlarla eyni vaxtda istifadə edilməməlidir.

Bromheksin antibakterial vasitələrinin sorulmasını sürətləndirir və tənəffüs yollarına nüfuz etməsini yaxşılaşdırır.

Atropin və muskarin əleyhinə təsir göstərən amantadin, üçtsiklik antidepressantlar, antihistaminlər, haloperidol və prokainamid kimi digər preparatlar (məs., ipratropium) kirpikciklərin hərəkətliliyini və mukosiliar klirensi azaldaraq tənəffüs yollarında bəlğəmin toplanmasına səbəb ola bilər.

Antixolinergik vasitələrlə birlikdə istifadə (o cümlədən inhalyasion) gözdaxili təzyiqin yüksəlməsinə səbəb ola bilər.

Simpatomimetiklər, monoaminoksidaza (MAO) inhibitorları və üçtsiklik antidepressantlar salbutamolun təsirini gücləndirə bilər.

β2-Aqonistləri ilgək diuretiklərin hipokaliemik təsirini gücləndirir. Buna görə, birgə istifadəsi zamanı qan zərdabında kaliumun səviyyəsi mütəmadi yoxlanılmalıdır.

Qvayfenezin, MSS-in fəaliyyətini ləngidən preparatların, eləcə də etanolun təsirini gücləndirə bilər.

α- və qeyri-selektiv β-adrenoblokatorlar (məs., atenolol, propranolol, oksiprenolol), həmçinin betahistin salbutamolun təsirini zəiflədir, bu səbəbdən eyni vaxtda istifadəsi tövsiyə olunmur.

 

Hamiləlik və laktasiya dövründə istifadəsi

Hamiləlik zamanı dərmanı qəbul etməyə başlamazdan əvvəl həkiminizlə məsləhətləşin.

Müalicə müddətində hamilə olduğunuzu aşkar etsəniz həkiminizi məlumatlandırın.

Laktasiya dövründə preparatdan istifadə etmək lazımdırsa ana südü ilə qidalandırma müvəqqəti dayandırılmalıdır və ya hamiləlikdən qorunmaq üçün uygun kontraseptiv üsullardan istifadə edilməlidir.

 

Nəqliyyat vasitələrini və digər potensial təhlükəli mexanizmləri idarəetmə qabiliyyətinə təsiri

Preparatla müalicə zamanı baş ağrısı, başgicəllənmə, yuxululuq kimi əlavə təsirlər müşahidə oluna bilər. Həmin reaksiyalar yarandıqda xəstələrə nəqliyyat vasitələrini və digər xüsusi diqqət və psixomotor reaksiyalar tələb edən fəaliyyət növlərindən istifadə tövsiyə edilmir.

 

İstifadə qaydası və dozası

Salbrofen şərbət yeməkdən 30 dəqiqə sonra daxilə qəbul edilir.

Preparat su və ya meyvə şirəsi ilə qarışdırılaraq istifadə edilə bilər.

İstifadədən öncə flakonu çalxalamaq lazımdır.

Preparatın təsirini gücləndirmək məqsədilə müalicə zamanı kifayət qədər maye qəbul etmək tövsiyə olunur. Dozalamaq üçün qutuya qablaşdırılmış ölçü qapağından istifadə olunur.

Həkim tərəfindən başqa cür təyin edilməyibsə aşağıdakı dozalarda istifadə edin.

2 yaşa qədər uşaqlarda istifadəsi yalnız həkim təyinatı və nəzarəti ilə mümkündür.

6 yaşadək uşaqlar: 5 ml (½ ölçü qapağı) gündə 3 dəfə

6-12 yaş arası uşaqlar: 10 ml (1 ölçü qapağı) gündə 3 dəfə

12 yaşdan yuxarı uşaqlar və böyüklər: 10-20 ml (1-2 ölçü qapağı) gündə 3 dəfə

Müalicənin müddəti həkim tərəfindən fərdi olaraq təyin edilir, lakin adətən 3-7 gün təşkil edir.

Həkimlə məsləhətləşmədən preparatı uzun müddət istifadə etmək olmaz.

Uzunmüddətli qəbulu zamanı doza həkim tərəfindən tənzimlənməlidir.

Xüsusi qrup xəstələrə dair əlavə məlumat

Böyrək/qaraciyər çatışmazlığı olan xəstələr

Böyrək, qaraciyər xəstəlikləri və peptik xora xəstəliyi olanlarda ehtiyatla istifadə edilməlidir.

Yaşlı xəstələr

Yaşlı xəstələrdə istifadəsinə dair xüsusi göstəriş yoxdur.

 

Əlavə təsirləri

Bütün dərmanlar kimi, preparatın tərkibində olan maddələrdən hər hansı birinə qarşı həssas olan şəxslərdə arzuolunmaz əlavə təsirlər yarana bilər. Preparat adətən orqanizm tərəfindən yaxşı qəbul edilir. Əlavə təsirlər nadir hallarda müalicənin dayandırılmasına səbəb olur. Ciddi arzuolunmaz reaksiyalar çox nadir müşahidə olunur.

Müşahidə olunan əlavə reaksiyalar orqan sistemlərinə təsirinə görə aşağıdakı kimi təsnif edilir:

Tənəffüs sistemi:astmanın kəskinləşməsi, bronxospazm, öskürək, burun qanaxması, laringit, orofaringeal qıcıqlanma və ödem, laringit, rinit.

İmmun sisteminə: allergik reaksiyalar (üzdə şişkinlik, təngnəfəslik, qaşınma), qızdırma.

Dəri və dərialtı piy toxumasına: angionevrotik ödem, dəridə səpgi, övrə.

Həzm sisteminə: ağızda quruluq, dispepsiya, qastroenterit, ağızda xoşagəlməz dad, ürəkbulanma, qusma.

Ürək-damar sisteminə: stenokardiya, ürək nahiyəsində diskomfort hissi, hiperemiya, hipo/hipertenziya, ürəkdöyünmə, taxikardiya, aritmiya, qulaqcıq fibrilyasiyası.

Sinir sisteminə: başgicəllənmə, yuxululuq, baş ağrısı, yuxusuzluq, miqren, əsəbilik, oyanıqlıq, qıcolma.

Sümük-əzələ sisteminə, birləşdirici toxumaya: əzələ spazmları, əzələ-sümük ağrıları, tremor, halsızlıq.

Böyrəklərə və sidikçıxarıçı yollarına: sidiyin çəhrayı rəngə boyanması.

Endokrinoloji və metabolik pozulmalar: hiperqlikemiya, hipokaliemiya, laktoasidoz.

Arzuolunmaz effektlər baş verdikdə həkiminizə müraciət edin.

Bu içlik vərəqədə qeyd edilməyən hər hansı əlavə təsir meydana çıxarsa, bu barədə həkiminizə məlumat verin.

 

Doza həddinin aşılması

Simptomları: baş ağrısı, tremor, ağızda quruluq, başgicəllənmə, yorğunluq, hipo- və hipertenziya, ürəkdöyünmə, taxikardiya, aritmiya, hipokaliemiya, qastrointestinal diskomfort, ürəkbulanma, yuxululuq.

Müalicəsi: mədənin yuyulması, aktivləşdirilmiş kömürün qəbulu, simptоmаtiк və dəstəкləyici müalicə.

 

Buraxılış forması

Daxilə qəbul üçün şərbət.

100 ml məhlul, şüşə flakonda. 1 flakon və ölçü qаpağı (10 ml-lik), içlik vərəqə ilə birlikdə karton qutuya qablaşdırılır.

 

Saxlanma şəraiti

25°C-dən yüksək olmayan temperaturda, quru, işıqdan qorunan və uşaqların əli çatmayan yerdə saxlamaq lazımdır.

 

Yararlılıq müddəti

2 il.

Yararlılıq müddəti bitdikdən sonra istifadə etmək olmaz.

 

Aptekdən buraxılma şərti

Resept əsasında buraxılır.

 

İstehsalçı

Opes Healtcare Pvt. Ltd., India.

Trimul Estate, Khatraj, Tal-Kalol, Gandhinagar dist, Gujarat, India.

 

Qeydiyyat vəsiqəsinin sahibi

Tempus LLC, Azerbaijan Republic.

Cavadkhan str.5th micro district, H.11,F.60, Nasimi district, AZ1102, Baku city, Azerbaijan.

bottom of page